Informácia o zlúčení podielových fondov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. v zmysle ust. § 21 a nasl. zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č.sp.: NBS1-000-082-193 č.z.: 100-000-479-643, zo dňa 14. marca 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17. marca 2023 bol

EDÍCIA 2018, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

s účinnosťou k 22. júnu 2023 zlúčený do Nástupníckeho fondu

MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Predstavenstvo Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. taktiež s účinnosťou od 22. júna 2023 schválilo aktualizáciu prehľadu poplatkov a predajných prospektov všetkých podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., ako i nové znenie štatútu MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny:

 • Stredoeurópske Aktívne Portfólio
 • Vyvážený Rastový fond
 • Konzervatívne Portfólio
 • Active Bond fund
 • Dynamické Portfólio
 • Flexibilný Konzervatívny fond
 • Active Magnifica
 • Rezervný fond
 • MIX 15
 • MIX 30
 • Akciové Portfólio
 • ESG Zodpovedné Portfólio

V prípade akýchkoľvek nejasností Vám doplňujúce informácie ochotne poskytnú zamestnanci v ktorejkoľvek pobočke Všeobecnej úverovej banky, a. s. alebo na telefónnom čísle 0850 123 000.