ESG Zodpovedné Portfólio

Buďte aj vy súčasťou zodpovedného sveta

zistiť viac

Investičné sporenie SK

Program pravidelného investovania
do vybraných fondov Eurizon SK

zistiť viac

Dobre vyskladaná
investičná príležitosť

Kombiprodukt VÚB Banky
s výhodným úročením na termínovanom vklade

zistiť viac

Aktuality

Informácia o zlúčení podielových fondov

22. 06. 2023

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. v zmysle ust. § 21 a nasl. zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č.sp.: NBS1-000-082-193 č.z.: 100-000-479-643, zo dňa 14. marca 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť...

Čítať viac

Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

22. 06. 2023

Predstavenstvo Eurizon SK s účinnosťou od 22.6.2023 schválilo nové znenie predajných prospektov podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. ako i nové znenie štatútu MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: Stredoeurópske Aktívne...

Čítať viac

Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

01. 06. 2023

Predstavenstvo Eurizon SK s účinnosťou od 1.6.2023 schválilo nové znenie dokumentov s kľúčovými informáciami, predajných prospektov, štatútov podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. ako aj Obchodných podmienok Investičného sporenia SK a Spoločného prevádzkového poriadku spoločností Eurizon Asset Management Slovakia, správ....

Čítať viac

EURIZON

  • Sme súčasťou silnej skupiny EURIZON
  • Celkový majetok skupiny pod správou viac ako 400 mld. EUR
  • Globálna spoločnosť pôsobiaca vo viac ako 15 krajinách
  • Expertíza viac ako 200 portfólio manažérov a manažérov rizika

Vzdelávacie videá

Škola investora

Trhová analýza

Spravujeme 1,6 mld €
Počet klientov 140 tis.
Skúsenosti 22 rokov
Ocenenia viac ako
27