Dynamické Portfólio

Charakter fondu:
Zmiešaný fond
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
9.2.2006
Počiatočná hodnota podielu:
0,033194 EUR
Odporúčaný investičný horizont:
minimálne 5 rokov
Minimálna výška investície:
150 EUR
Minimálna výška investície v rámci Investičného Sporenia SK:
20 EUR
SRRI
4/7

Výkonnosť fondu

Od Do

Komu je fond určený

Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri vyššej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR a USD investovaním do akciových fondov denominovaných v rôznych svetových menách. Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je 5 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri primeranom riziku.

Investičný profil a stratégia fondu

Fond je orientovaný na investície do podielových listov spravovaných správcovskou spoločnosťou, podielových listov iných otvorených podielových fondov, konzervatívnych dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, akcií a finančných derivátov. Celková hodnota investícií do majetkových cenných papierov a akciových podielových fondov môže dosiahnuť maximálne 70% celkovej hodnoty majetku fondu.

Cieľ

Dosiahnuť vysokú úroveň príjmov z kapitálového zhodnotenia a dividend v dlhodobom časovom horizonte pomocou investícií do podielových fondov a cenných papierov na svetových kapitálových trhoch. Cieľom je dosiahnuť nadpriemernú výkonnosť fondu a ponúknuť klientom vyššie zhodnotenie peňažných prostriedkov.

Charakteristika správy aktív

  • podielové listy fondov správcovskej spoločnosti, ktoré investujú do akcií, nástrojov peňažného trhu a do dlhopisov,
  • podielové listy fondov iných subjektov kolektívneho investovania a iných správcovských spoločností, ktoré investujú do akcií, nástrojov peňažného trhu a do dlhopisov,
  • dlhopisy, nástroje peňažného trhu a akcie,
  • aktívna správa portfólia,
  • vyhľadávanie cenných papierov s vhodným pomerom rizika a výnosu.

Faktory ovplyvňujúce vývoj fondu

Globálne faktory:

Proces globalizácie ovplyvňuje vývoj svetovej ekonomiky, ktorá vplýva aj na jednotlivé sektory a spoločnosti. Najdôležitejším faktorom je tempo rastu svetového hospodárstva. Zvyšovanie tempa rastu pôsobí na výkonnosť a zisky podnikov pozitívne. Rast globálnej ekonomiky a rast tržieb a ziskov spoločností vplýva na výkonnosť fondu pozitívne.

Zmena výmenného kurzu:

Vplyv výmenného kurzu na zhodnotenie investície závisí od meny, v ktorej investor sleduje svoje zhodnotenie. Posilnenie ostatných mien v portfóliu fondu prispieva k pozitívnemu zhodnoteniu v sledovanej mene. V eurovom vyjadrení spôsobuje posilnenie cudzích mien voči euru rast eurovej hodnoty fondu a ovplyvňuje hodnotu fondu pozitívne. Oslabenie cudzích mien voči euru vplýva na eurovú hodnotu fondu opačne. Fond využíva na obmedzenie kurzového rizika zabezpečovacie obchody pomocou finančných derivátov.