Rezervný fond

Charakter fondu:
Fond krátkodobých investícií
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
23.09.2008
Počiatočná hodnota podielu:
0,033194 EUR
Odporúčaný investičný horizont:
6 mesiacov
Minimálna výška investície:
150 EUR
Minimálna výška investície v rámci Investičného Sporenia SK:
Nie je možné zriadiť
Rizikový ukazovateľ (SRRI)
1/7

Výkonnosť fondu

Od Do

Komu je fond určený

Fond je určený pre konzervatívnych investorov, ktorí uprednostňujú bezpečné krátkodobé investície. Fond investuje do konzervatívnych dlhových cenných papierov s krátkou splatnosťou a do nástrojov peňažného trhu denominovaných v eurách. Cieľom fondu je maximalizovať výkonnosť v referenčnej mene pri nízkom investičnom riziku v stanovenom investičnom horizonte 6 mesiacov.

Investičný profil a stratégia fondu

Fond je orientovaný na investície do konzervatívnych dlhových cenných papierov s krátkou splatnosťou a do nástrojov peňažného trhu denominovaných v eurách. Z hľadiska emitenta ide najmä o štátne dlhopisy a dlhopisy bonitných bánk. V majetku fondu sa môžu nachádzať aj finančné deriváty. 

Cieľ

Cieľom fondu je maximalizovať výkonnosť v referenčnej mene pri nízkom investičnom riziku v stanovenom investičnom horizonte 6 mesiacov. Fond je vhodný pre investora, ktorýuprednostňuje konzervatívnu investičnú stratégiu vyznačujúcu sa nízkou volatilitou.

Charakteristika správy aktív

  • zameranie predovšetkým na bežné a termínované vklady nástroje peňažného trhu 
  • dlhové cenné papiere emitované predovšetkým bonitnými bankovými inštitúciami a štátom

Faktory ovplyvňujúce vývoj fondu

Zmena úrokových sadzieb :

Na výkonnosť fondu má vplyv vývoj úrokových sadzieb najmä na slovenskom peňažnom a kapitálovom trhu. Zníženie úrokových sadzieb ovplyvňuje momentálnu výkonnosť fondu pozitívne, pod vplyvom poklesu výnosov cena dlhových cenných papierov v portfóliu vzrastie, čo spôsobí rast hodnoty podielu. Naopak zvýšenie úrokových sadzieb ovplyvní momentálnu výkonnosť negatívne, vytvára však vyšší potenciál na zhodnocovanie majetku fondu v budúcnosti.

Kreditné riziko:

Kredibilita emitentov jednotlivých cenných papierov obsiahnutých v portfóliu ovplyvňuje ich trhové ceny. Zvyšovanie kredibility má na majetok fondu pozitívny vplyv, znižovanie opačný.