O nás

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Správcovská spoločnosť bola založená v roku 2000 Všeobecnou úverovou bankou, a.s. na základe povolenia na vznik a činnosť udeleného rozhodnutím Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 002/2000/SS zo dňa 3.4.2000 a vznikla zápisom do obchodného registra dňa 17.4.2000. Spoločnosť pôsobila do 27.3.2020 pod obchodným menom VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. a 28.3.2020 zmenila svoje obchodné meno na Eurizon Asset Management Slovakia (ďalej aj „Eurizon SK“).

Predmetom činnosti správcovskej spoločnosti je vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov. Jej činnosť sa riadi zákonom č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Od začiatku svojej činnosti sa spoločnosť zaradila medzi popredné slovenské správcovské spoločnosti a od mája 2000 je členom Slovenskej asociácie správcovských spoločností. Momentálne je Eurizon SK druhá najväčšia správcovská spoločnosť na Slovensku.

Významným míľnikom pre spoločnosť bol rok 2013, kedy bolo z iniciatívy Intesa Sanpaolo vytvorené na Slovensku regionálne centrum pre Strednú a Východnú Európu tzv. “HUB“, ktorého hlavným cieľom je koordinácia aktivít v oblasti asset managementu vo vzťahu tak k retailovým, ako aj inštitucionálnym klientom zahraničných bánk kontrolovaných skupinou Intesa Sanpaolo v regióne.

Majoritným vlastníkom spoločnosti sa stal Eurizon Capital SA so sídlom Luxembursku a spoločnosť prevzala kontrolu nad dvoma dcérskymi spoločnosťami, Eurizon Asset Management Hungary Zrt. so sídlom v Budapešti v Maďarsku a PBZ Invest d.o.o. so sídlom v Záhrebe v Chorvátsku

Od 1.6.2018 je jediným akcionárom správcovskej spoločnosti spoločnosť Eurizon Capital SGR S.p.A. so sídlom v Taliansku.

Eurizon SK je členom skupiny Intesa Sanpaolo.

Depozitár

Činnosť depozitára podielových fondov v správe Eurizon SK vykonáva Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 

Predstavenstvo Eurizon SK

Predseda: Marco Bus

Členovia:
  • Marian Matušovič (CEO)
  • Liuba Samotyeva

Dozorná rada Eurizon SK

Predseda: Prof. Giorgio Di Giorgio

Členovia:
  • Alexander Resch
  • Massimo Mazzini
  • Oreste Auleta
  • Doc. Tomáš Výrost PhD.

Prokúra

  • Božena Malecká
  • Peter Šenk
  • Juraj Vaško
 

Adresa spoločnosti: Eurizon Asset Management Slovakia správ. spol., a.s.
Mlynské Nivy 1, Bratislava
820 04, Slovensko
Tel: (421) 0850 123 000


Eurizon Capital SGR S.p.A

Eurizon Capital SGR S.p.A. sídli v Miláne, Taliansko. Spoločnosť je jediným akcionárom Eurizon SK. Eurizon Capital SGR S.p.A. je súčasťou skupiny Intesa Sanpaolo SpA. Spravuje a distribuuje fondy kolektívneho investovania v Taliansku pre retailových a inštitucionálnych klientov.

Adresa spoločnosti: Eurizon Capital SGR S.p.A
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
MI 20121, Miláno, Taliansko
Tel: (39) 02 88101


Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Eurizon Asset Management Hungary Ltd. (Eurizon Asset Management Hungary Zrt.) (ďalej aj „Eurizon Hungary“) bola založená v roku 1997 s cieľom poskytovať riešenia s vysokým štandardom správy majetku pre retailových a inštitucionálnych klientov. Za posledných 23 rokov sa Eurizon Hungary stala 4. najväčším maďarským správcom aktív otvorených verejných investičných fondov a od júla 2018 si udržuje stabilné postavenie na trhu.

V roku 2013 sa Eurizon Hungary stala súčasťou medzinárodného projektu HUB a je 100% dcérskou spoločnosťou Eurizon SK.  

Adresa spoločnosti: Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
H - 1027 Budapešť, Medve u. 4-14.
Tel: (36) 1 423 2400 Fax: (36) 1 489 6675
E-mail: alapkezelo@cib.hu


PBZ Invest d.o.o.

PBZ Invest d.o.o. (ďalej aj „PBZ Invest“) je správcovská spoločnosť založená v roku 1998 a spravuje  UCITS fondy, ako aj ​​spravované účty na základe zákona o kapitálovom trhu Chorvátskej republiky a zákona o otvorených investičných fondoch s verejnou ponukou. Ich PBZ Start Fund otvorený v roku 1999, je jedným z najstarších podielových fondov v Chorvátsku.

Do roku 2013 bola PBZ Invest súčasťou skupiny PBZ v Chorvátsku, ktorú vlastnila Privredna banka Zagreb d.d. V roku 2013 sa PBZ Invest stala súčasťou medzinárodného projektu HUB a je 100% dcérskou spoločnosťou Eurizon SK.

V priebehu rokov získala PBZ Invest niekoľko ocenení za výkonnosť pri správe investičných fondov UCITS, ako aj ocenenie za najlepšiu správcovskú spoločnosť.

Adresa spoločnosti: PBZ Invest d.o.o.
Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb
Tel.: 00385 1 63 63 699
E-mail:  pbz.invest@pbzinvest.hr    pbzinvest.sales@pbzinvest.hr