O nás

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Správcovská spoločnosť bola založená v roku 2000 Všeobecnou úverovou bankou, a.s. na základe povolenia na vznik a činnosť udeleného rozhodnutím Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 002/2000/SS zo dňa 3.4.2000. Spoločnosť vznikla dňa 17.4.2000 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2416/B a bolo jej pridelené IČO: 35 786 272..

Spoločnosť pôsobila do 27.3.2020 pod obchodným menom VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. a s účinnosťou od 28.3.2020 zmenila svoje obchodné meno na Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. (ďalej aj „Eurizon Asset Management Slovakia“).

Predmetom činnosti správcovskej spoločnosti je vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov. Jej činnosť sa riadi zákonom č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Od začiatku svojej činnosti sa spoločnosť zaradila medzi popredné slovenské správcovské spoločnosti a od mája 2000 je členom Slovenskej asociácie správcovských spoločností.

Významným míľnikom pre spoločnosť bol rok 2013, kedy bolo z iniciatívy Intesa Sanpaolo vytvorené na Slovensku regionálne centrum pre Strednú a Východnú Európu tzv. “HUB“, ktorého hlavným cieľom je koordinácia aktivít v oblasti asset managementu vo vzťahu tak k retailovým, ako aj inštitucionálnym klientom.

Majoritným vlastníkom spoločnosti sa stal Eurizon Capital SA so sídlom v Luxembursku a spoločnosť prevzala kontrolu nad dvoma dcérskymi spoločnosťami - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. v Maďarsku a PBZ Invest d.o.o. v Chorvátsku.

Od 1.6.2018 je jediným akcionárom správcovskej spoločnosti spoločnosť Eurizon Capital SGR S.p.A. so sídlom v Miláne v Taliansku.

Eurizon Asset Management Slovakia je členom skupiny Intesa Sanpaolo.

Depozitár

Činnosť depozitára podielových fondov v správe Eurizon Asset Management Slovakia vykonáva Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava.

Predstavenstvo Eurizon SK

Predseda: Marco Bus

Členovia:
  • Marian Matušovič (CEO)
  • Liuba Samotyeva

Dozorná rada Eurizon SK

Predseda: Prof. Giorgio Di Giorgio

Členovia:
  • Massimo Mazzini
  • Doc. Ing. Jana Péliová, PhD.
  • Ing. Jozef Kausich
  • Jérôme Debertolis

Prokúra

  • Božena Malecká
  • Peter Šenk
  • Juraj Vaško
 

Sídlo:
Eurizon Asset Management Slovakia správ. spol., a.s.
Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24

Obchodný register: Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 2416/B


Eurizon Capital SGR S.p.A

Eurizon Capital SGR S.p.A. so sídlom v Miláne, Taliansko je jediným akcionárom Eurizon Asset Management Slovakia. Eurizon Capital SGR S.p.A. je členom skupiny Intesa Sanpaolo. Spravuje a distribuuje fondy kolektívneho investovania v Taliansku pre retailových a inštitucionálnych klientov.

Adresa:
Eurizon Capital SGR S.p.A
Via Melchiorre Gioia 22, 20124 Miláno, Taliansko


Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (do 7.4.2021 CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.) bola založená v roku 1997 s cieľom poskytovať riešenia s vysokým štandardom správy majetku pre retailových a inštitucionálnych klientov.

V roku 2013 sa spoločnosť stala súčasťou medzinárodného projektu HUB a je 100% dcérskou spoločnosťou Eurizon Asset Management Slovakia.

Adresa:
Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Medve u. 4-14, 1027 Budapešť, Maďarsko


Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.

Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (do 29.11.2021 PBZ Invest d.o.o.) je správcovská spoločnosť založená v roku 1998 a spravuje UCITS fondy a individuálne portfóliá.

Do roku 2013 bola PBZ Invest súčasťou skupiny PBZ v Chorvátsku, ktorú vlastnila Privredna banka Zagreb d.d. V roku 2013 sa spoločnosť stala súčasťou medzinárodného projektu HUB a je 100% dcérskou spoločnosťou Eurizon Asset Management Slovakia.

V priebehu rokov získala PBZ Invest niekoľko ocenení za výkonnosť pri správe investičných fondov UCITS, ako aj ocenenie za najlepšiu správcovskú spoločnosť.

Adresa:
Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb, Chorvátsko