• Dňa 22. 09. 2023
 • ZPF 0.089377 -0.05%
 • REF 0.037014 0.01%
 • ABF 0.110955 -0.05%
 • KOP 0.036849 0.01%
 • FLK 0.095036 0.03%
 • M15 0.093317 0.01%
 • M30 0.090418 -0.03%
 • AMG 0.039179 -0.02%
 • SEP 0.030512 0.18%
 • DOP 0.046425 0.03%
 • VRF 0.0393 0.35%
 • APO 0.144804 -0.02%

ESG Zodpovedné Portfólio

Buďte aj vy súčasťou zodpovedného sveta

read more

Investičné sporenie SK

Program pravidelného investovania
do vybraných fondov Eurizon SK

read more

Well combined
investment opportunity

Combiproduct with interesting 2% p.a.
interest rate on term deposit

read more

News

Informácia o zlúčení podielových fondov

22. 06. 2023

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. v zmysle ust. § 21 a nasl. zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č.sp.: NBS1-000-082-193 č.z.: 100-000-479-643, zo dňa 14. marca 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť...

Read more

Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

22. 06. 2023

Predstavenstvo Eurizon SK s účinnosťou od 22.6.2023 schválilo nové znenie predajných prospektov podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. ako i nové znenie štatútu MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: Stredoeurópske Aktívne...

Read more

Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

01. 06. 2023

Predstavenstvo Eurizon SK s účinnosťou od 1.6.2023 schválilo nové znenie dokumentov s kľúčovými informáciami, predajných prospektov, štatútov podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. ako aj Obchodných podmienok Investičného sporenia SK a Spoločného prevádzkového poriadku spoločností Eurizon Asset Management Slovakia, správ....

Read more

EURIZON

 • We are part of the strong Eurizon group
 • Celkový majetok skupiny pod správou viac ako 400 mld. EUR
 • Global company operating in more than 15 countries
 • Expertise more than 200 portfolio managers and risk managers

Vzdelávacie videá

Investor school

Trhová analýza

We manage 1,6 mld €
Number of clients 140 tis.
Experience 22 rokov
Awards more than
27