• Dňa 14. 09. 2021
 • REF 0.03681 0.01%
 • ABF 0.123128 -0.02%
 • KOP 0.038707 0.00%
 • FLK 0.104927 -0.01%
 • M15 0.102698 -0.03%
 • M30 0.099975 -0.03%
 • E18 0.104878 -0.06%
 • AMG 0.043351 -0.10%
 • SEF 0.035138 -0.09%
 • DOP 0.049368 -0.06%
 • VRF 0.053706 -0.13%
 • APO 0.135583 -0.15%

NOVÝ FOND MIX 30

Namiešajte si svoje portfólio

read more

Investičné sporenie SK

Program pravidelného investovania
do vybraných fondov Eurizon SK

read more

Eurizon Asset Management Slovakia

Váš partner pri investovaní

read more

Well combined
investment opportunity

Combiproduct with interesting 2% p.a.
interest rate on term deposit

read more

News

Informácia o zlúčení podielových fondov

12. 08. 2021

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. v zmysle ust. § 21 a nasl. zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č. sp. NBS1-000-059-823 č.z. 100-000-294-113, zo dňa 28. júna 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa...

Read more

Aktualizácia dokumentov podielových fondov

12. 08. 2021

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. s účinnosťou od 12.8.2021 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov fondov MIX 30 a Active Magnifica, štatútu MIX 30 a predajných prospektov všetkých podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a tiež Obchodných podmienok...

Read more

Využite možnosť investovať do nového flexibilného fondu

12. 08. 2021

Fond MIX 30 vznikol dňa 12.8.2021 ako fond určený pre skúsenejších investorov, ktorí očakávajú zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 5 rokov. Fond investuje najmä do podielových listov podielových fondov akciového, dlhopisového a zmiešaného typu ako aj do nástrojov peňažného trhu. Pri výbere investícií sa...

Read more

EURIZON

 • We are part of the strong Eurizon group
 • Celkový majetok skupiny pod správou viac ako 400 mld. EUR
 • Global company operating in more than 15 countries
 • Expertise more than 200 portfolio managers and risk managers

Vzdelávacie videá

Investor school

Trhová analýza

Market share 16%
We manage 1,6 mld €
Number of clients 150 ths
Experience 20 rokov
Awards more than
27