Služba Sleduj fond

Investor dobrovoľne dáva spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. (ďalej len „Eurizon SK“) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (e-mailovej adresy) na účel jednorazovej e-mailovej notifikácie o zvolenom pohybe konkrétneho fondu, a to na dobu 3 roky od aktivácie. Odvolanie udeleného súhlasu je možné zaslaním požiadavky prostredníctvom kontaktného formulára, za čo nehrozí investorovi žiadne odmietnutie zmluvného vzťahu, povinnosti alebo inej služby zo strany Eurizon SK. Komplexné informácie k ochrane osobných údajov sú zverejnené tu

Investor berie na vedomie príslušné upozornenie v súvislosti s investíciami do fondov Eurizon SK. Investor si je vedomý, že služba „Sleduj fond“ má výhradne informatívny charakter a v žiadnom prípade nepredstavuje zo strany Eurizon SK investičné poradenstvo, ani iný druh odporúčania vo vzťahu k investíciám do fondov Eurizon SK. Hoci Eurizon SK vyvíja najlepšie úsilie na zabezpečenie dostupnosti a funkčnosti služby „Sleduj fond“, nemožno spoľahlivo vylúčiť prípadnú dočasnú nedostupnosť, resp. iné technické incidenty týkajúce sa tejto služby. Vzhľadom na uvedené a pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Eurizon SK nezodpovedá za finančné straty spôsobené rozhodnutím investora vo veci investícií do fondov Eurizon SK na základe  alebo v súvislosti so službou „Sleduj fond“.

Eurizon SK si vyhradzuje právo službu „Sleduj fond“ podľa vlastného uváženia ukončiť, pričom informáciu o tomto ukončení zverejní na svojom webovom sídle (www.eurizonslovakia.com). V prípade zlúčenia fondu služba „Sleduj fond“ zaniká automaticky.