• Dňa 13. 01. 2021
 • REF 0.036889 0.00%
 • ABF 0.121972 0.11%
 • KOP 0.03846 0.02%
 • FLK 0.104647 0.15%
 • M15 0.101893 0.07%
 • ME1 0.108436 0.10%
 • ME3 0.104087 0.08%
 • ESV 0.10371 0.06%
 • E18 0.101941 0.08%
 • AMG 0.04224 0.30%
 • SEF 0.036127 0.08%
 • DOP 0.046447 0.07%
 • VRF 0.05089 0.01%
 • APO 0.116732 0.28%