Často kladené otázky

 • 1. Ako prebieha nákup (investícia do) PL konkrétneho fondu?

  Investor investuje 10 000 EUR do ním vybraného fondu. Investorovi sú vydané podiely za cenu platnú ku dňu T, kedy investor podá žiadosť o vydanie podielových listov fondu a poukáže peniaze na účet fondu. Cena podielu ku dňu T = 0,02 EUR.
  Vstupný poplatok vo vybranom fonde 1% a v danom objeme investície = 100 EUR
  Počet vydaných podielov = čistá investícia / cena podielu = 9 900 EUR / 0,02 EUR = 495 000 podielov.

  POZOR: Spracovanie celej transakcie spravidla prebieha 2 pracovné dni (princíp T+2). Z dôvodu postupov pri oceňovaní majetku vo fonde prebieha výpočet ceny podielu ku dňu T a následné zverejnenie ceny spravidla tiež 2 pracovné dni (princíp T+2), čiže presná cena podielu ku dňu T v samotný deň T nie je ešte známa.

 • 2. Ako prebieha vyplatenie (redemácia) PL konkrétneho fondu ?

  Investor sa rozhodne požiadať o vyplatenie svojich podielových listov a cena podielu ku dňu T, kedy podá žiadosť vyplatenie bude 0,025 EUR, bude podielnikovi z fondu vyplatená suma = počet podielov x cena podielu ku dňu T = 495 000 x 0,025 EUR = 12 375 EUR Daný výnos (rozdiel pôvodne investovanej sumy a vyplatenej sumy) podlieha zdaneniu z kapitálových príjmov a to zrážkovou daňou 19%, t.z. Základ dane = 12 375 EUR – 10 000EUR = 2 375 EUR. Daň = 0,19 * 2 375 EUR = 451,25 EUR. Čistý výnos = 2 375 – 451,25 = 1 923,75 EUR.

  POZOR: Aj tu platí princíp T+2 pre spracovanie celej transakcie, ako aj výpočet a zverejnenie ceny podielu ku dňu T tak, ako sme uviedli v predchádzajúcom príklade.

 • 3. Ako prebieha presun medzi fondami?

  Presun technicky predstavuje dve transakcie: vyplatenie PL pôvodného fondu a následné vydanie PL v novom fonde. Doba vlastnenia PL po realizácii presunu sa určuje od dátumu vydania PL v novom fonde. Vstupný poplatok je účtovaný v prípade, že nastane kladný rozdiel vstupných poplatkov novo nadobúdaného fondu a aktuálne vlastneného fondu. To znamená v prípade, ak investor plánuje presun do fondu s vyšším vstupným poplatkom, než aký vlastní v súčasnosti, klient zaplatí príslušný rozdiel medzi vstupnými poplatkami. Ak klient naopak plánuje presun z fondu, ktorý mal vyšší vstupný poplatok, než fond, ktorý mieni vlastniť, klient danú zmenu nemá spoplatnenú. Pri vyplatení z pôvodného fondu sa zráža daň, ak klient realizoval výnos (pozri predchádzajúci príklad).

  POZOR: Nakoľko ide o kombináciu vyplatenia vlastnených PL a vydania nových PL, spracovanie celej transakcie spravidla prebieha 4 pracovné dni (princíp T+4). Cena podielu ku dňu vyplatenia PL a cena podielu ku dňu vydania PL sa vypočítavajú a zverejňujú na princípe T+2 (pozri oba vyššie uvedené prípady).

 • 4. Akým spôsobom možno poukázať peniaze pri investícii do PL? Akým chybám sa pri tom vyvarovať?

  Peňažné prostriedky, ktoré chce klient investovať, je možné poukázať dvomi spôsobmi:
  • Vložiť v hotovosti na účet fondu s príslušnými platobnými symbolmi.
  • Zaslať prevodom z účtu na účet fondu s príslušnými platobnými symbolmi alebo prevodným príkazom v banke.
  • Rozhodujúca je suma uvedená na žiadosti o vydanie PL, ktorá môže byť realizovaná aj vo viacerých úhradách. Ďalšia úhrada však už nebude akceptovaná v prípade, ak súčet úhrad dosiahol výšku uvedenú v žiadosti, v takomto prípade peňažné prostriedky budú klientovi vrátené späť.

  PL je možné vydať až po pripísaní finančných prostriedkov na účet fondu, preto je dôležité správne zadať príslušné platobné symboly (variabilný symbol – VR a špecifický symbol - ŠS), aby bola možná identifikácia platby. VR je rodné číslo podielnika bez lomítka alebo IČO pri právnických osobách. ŠS je číslo žiadosti o vydanie PL, vygenerované systémom a vytlačené na žiadosti.
  Ak nie je uvedený presný VS a ŠS, platba je neidentifikovaná, a teda bude vrátená na účet, z ktorého prišla.

 • 5. Je možné darovať PL, alebo ich previesť na inú osobu?

  Áno, je to možné prostredníctvom prevodu/prechodu PL, kedy:
  • Pojem „prevod“ sa používa v prípade darovania PL inému klientovi.
  • Pojem „prechod“ sa používa v prípade dedičstva.

  Realizujete ho v systéme prostredníctvom žiadosti o prevod/prechod.

 • 6. Akým spôsobom je možné požiadať o udelenie dispozičného práva a čo umožňuje?

  O udelenie dispozičného práva žiada majiteľ PL vyplnením tlačiva Žiadosť o zriadenie dispozičného práva. Pri zriaďovaní dispozičného práva musí byť prítomný disponent, ktorému sa dispozičné právo udeľuje. Žiadosť musí byť následne podpísaná podielnikom i disponentom.

  Disponent môže po udelení dispozičného práva vykonávať všetky právne úkony spojené s PL v súlade s aktuálnym nastavením na strane distribútora PL – Všeobecnej úverovej banky, a.s. Disponent ale nie je oprávnený udeliť dispozičné právo ďalšej osobe.

 • 7. Ako postupovať, ak chce klient realizovať mimoriadnu investíciu do Investičného Sporenia SK?

  Mimoriadna investícia v rámci Investičného Sporenia SK sa realizuje rovnakým spôsobom ako pravidelná investícia (t.j. rovnaké číslo účtu v príslušnej mene, rovnaký variabilný i špecifický symbol). Jediný rozdiel je vtom, že mimoriadna investícia sa realizuje jednoduchým platobným príkazom a pravidelná investícia trvalým platobným príkazom.

  POZOR: Mimoriadnu investíciu je možné realizovať v celkovom limite 5 000 EUR mesačne. Príklad: Klient má nastavené sporenie s pravidelným mesačným vkladom 30 EUR. Klient chce realizovať aj mimoriadny vklad, ale nemôže prekročiť celkový limit 5 000 EUR , teda v našom prípade môže klient mimoriadne vložiť maximálne 4 970 EUR v danom mesiaci. V opačnom prípade prekročí limit a jeho mimoriadny vklad sa mu pošle späť.

 • 8. Kedy možno bez výstupného poplatku redemovať PL, zrušiť VÚB AM Sporenie a zrušiť Kombiprodukt?

  PL možno redemovať bez výstupného poplatku po prvom roku; to sa vzťahuje na PL, do ktorých bolo investované tzv. jednorazovými investíciami, čiže ak nejde o produkty uvedené nižšie.

  VÚB AM Prémiové sporenie možno zrušiť bez výstupného poplatku po 3 rokoch sporenia. Stratégiu sporenia do PL možno počas jeho trvania zmeniť kedykoľvek bez výstupného poplatku (pre zmenu investičnej stratégie je potrebné navštíviť pobočku).

  Kombiprodukt je možné zrušiť bez výstupného poplatku po prvom roku celkovej investície (investičnú časť Kombiproduktu tvoria vybrané fondy, ku ktorým je odporúčaný určitý investičný horizont; neinvestičnú časť tvoria vybrané termínované vklady Všeobecnej úverovej banky, a.s.).