Active Bond fund

Charakter fondu:
Dlhopisový fond
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
31.10.2013
Počiatočná hodnota podielu:
0,100000 EUR
Odporúčaný investičný horizont:
minimálne 4 roky
Minimálna výška investície:
150 EUR
Minimálna výška investície v rámci Investičného Sporenia SK:
20 EUR
Rizikový ukazovateľ (SRRI)
3/7

Výkonnosť fondu

Od Do

Komu je fond určený

Fond je určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí uprednostňujú zhodnocovanie svojej investície v mene EUR pri nižšej strednej miere rizika a zároveň očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia svojej investície v období nízkych úrokových sadzieb. Fond zhodnocuje peňažné prostriedky investovaním predovšetkým do vybraných podielových listov iných podielových fondov zameraných na dlhopisové investície, ktoré prinášajú nadpriemerné zhodnotenie v danej triede aktív. Fond je tak vhodnou alternatívou pre dlhopisových investorov, ktorých optimálny investičný horizont je najmenej 4 roky.

Investičný profil a stratégia fondu

Fond je orientovaný na investície najmä do dlhopisových podielových fondov renomovaných zahraničných správcovských spoločností. V rámci svojej investičnej stratégie sa zameriava predovšetkým na dlhopisové investície prinášajúce nadpriemerné zhodnotenie v danej triede aktív. Pri výbere investícií sa kladie dôraz na najlepší výber podielových fondov na základe hodnotenia nezávislými ratingovými agentúrami ako najlepšie vo svojej kategórii.

Cieľ

Cieľom podielového fondu je dosiahnutie nadpriemerného zhodnotenia majetku fondu v období nízkych úrokových sadzieb strategickou alokáciou najmä do dlhopisových podielových fondov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Cieľom fondu je ponúknuť potenciál vyššieho zhodnotenia investície pri nižšej miere rizika s investičným horizontom minimálne 4 roky.

Charakteristika správy aktív

  • podielové listy iných podielových fondov zameraných na dlhopisové trhy, vrátane podielových fondov (európskych fondov) spravovaných správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo a verejne obchodovaných fondov (ETF),
  • podielové listy iných fondov spravovaných Eurizon SK,
  • vklady na bežných a termínovaných účtoch,
  • dlhové cenné papiere,
  • nástroje peňažného trhu,
  • menové a úrokové finančné deriváty vrátane dlhopisových futures.

Faktory ovplyvňujúce vývoj fondu

Zmena úrokových sadzieb :

Na výkonnosť fondu má vplyv vývoj úrokových sadzieb najmä na kapitálovom trhu. Zníženie úrokových sadzieb ovplyvňuje momentálnu výkonnosť fondu pozitívne, pod vplyvom poklesu výnosov cena podkladových dlhových cenných papierov v portfóliu fondov vzrastie, čo spôsobí rast hodnoty podielu. Naopak zvýšenie úrokových sadzieb ovplyvní momentálnu výkonnosť negatívne, vytvára však vyšší potenciál na zhodnocovanie majetku fondu v budúcnosti.

Kreditné riziko:

Kredibilita emitentov jednotlivých cenných papierov obsiahnutých v portfóliu ovplyvňuje ich trhové ceny. Zvyšovanie kredibility má na majetok fondu pozitívny vplyv, znižovanie opačný 

Globálne faktory a akciové riziko:

Proces globalizácie ovplyvňuje vývoj svetovej ekonomiky, ktorá vplýva aj na jednotlivé sektory a spoločnosti. Najvýznamnejším faktorom je tempo rastu svetového hospodárstva. Zvyšovanie tempa rastu pôsobí na výkonnosť a zisky podnikov a tým vplýva na výkonnosť fondu pozitívne.