Konzervatívne Portfólio

Charakter fondu
Zmiešaný fond
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
9.2.2006
Počiatočná hodnota podielu:
0,033194 EUR
Odporúčaný investičný horizont:
minimálne 2 roky
Minimálna výška investície:
150 EUR
Minimálna výška investície v rámci Investičného Sporenia SK:
20 EUR
Rizikový ukazovateľ (SRRI)
2/7

Výkonnosť fondu

Od Do

Komu je fond určený

Fond je určený pre konzervatívnych investorov, ktorí uprednostňujú rovnomerný a bezpečný rast investície. Je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v eurách. Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí majú záujem uložiť svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne 2-4 rokov a očakávajú vyšší výnos ako v prípade bežných účtov a krátkodobých termínovaných vkladov v eurách.

Investičný profil a stratégia fondu

Fond je orientovaný na investície do podielových listov spravovaných správcovskou spoločnosťou, podielových listov iných otvorených podielových fondov, konzervatívnych dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, akcií a finančných derivátov. Celková hodnota investícií do majetkových cenných papierov a akciových podielových fondov nesmie prekročiť 10% celkovej hodnoty majetku fondu. Celková hodnota investícií do dlhopisov a nástrojov peňažného trhu, dlhopisových a peňažných podielových fondov predstavuje minimálne 50% celkovej hodnoty majetku fondu.

Cieľ

Dosiahnuť vyššiu úroveň príjmov z úrokových výnosov a zhodnotenia pomocou aktívnej správy podielových listov a ostatných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prinášajúcich pravidelný výnos v eurách. Cieľom je v strednodobom horizonte dosiahnuť lepšie zhodnotenie ako ponúkajú bežné účty a krátkodobé termínované vklady v eurách.

Charakteristika správy aktív

  • podielové listy fondov správcovskej spoločnosti, ktoré investujú do nástrojov peňažného trhu, do dlhopisov a do akcií,
  • podielové listy fondov iných subjektov kolektívneho investovania a iných správcovských spoločností, ktoré investujú do nástrojov peňažného trhu, do dlhopisov a do akcií,
  • dlhopisy, nástroje peňažného trhu a akcie,
  • aktívna správa portfólia,
  • vyhľadávanie cenných papierov s vhodným pomerom rizika a výnosu.

Faktory ovplyvňujúce vývoj fondu

Zmena úrokových sadzieb :

Na výkonnosť fondu vplýva najmä rast výkonnosti podkladových fondov a vývoj úrokových sadzieb na peňažnom a kapitálovom trhu. Zníženie úrokových sadzieb vplýva na fond pozitívne. Pri znížení úrokových sadzieb rastie cena dlhových cenných papierov, čo spôsobuje rast hodnoty podielu. Zvýšenie úrokových sadzieb pôsobí na hodnotu fondu naopak, vytvára však vyšší potenciál na zhodnotenie v budúcnosti.

Zmena výmenného kurzu:

Fond nie je vystavený zmenám výmenného kurzu.