Archív noviniek

Aktualizácia dokumentov podielových fondov

01. 01. 2024

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. súčinnosťou od 1.1.2024 schválilo nové znenie dokumentu s kľúčovými informáciami, štatútu a predajného prospektu Rezervného fondu. Dokumenty boli aktualizované z dôvodu úpravy vstupného poplatku v Rezervnom fonde a aktualizácie v nadväznosti na novely zákona č. 203/2011... Viac


Buďte svetoví s našim Svetovým Portfóliom

12. 10. 2023

Fond Svetové Portfólio vznikol dňa 12.10.2023 ako fond určený pre investorov, ktorí očakávajú zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 7 rokov. Fond je vhodnou voľbou pre tých z nás, ktorým záleží na tom, ako podnikanie spoločností, do ktorých investujeme ovplyvňuje životné prostredie planéty, podieľa sa na... Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov

12. 10. 2023

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. súčinnosťou od 12.10.2023 schválilo nové znenie dokumentu s kľúčovými informáciami, štatútu a predajného prospektu fondu Svetové Portfólio ako aj predajných prospektov všetkých podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a tiež Obchodných... Viac


Informácia o zlúčení podielových fondov

22. 06. 2023

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. v zmysle ust. § 21 a nasl. zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č.sp.: NBS1-000-082-193 č.z.: 100-000-479-643, zo dňa 14. marca 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť... Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

22. 06. 2023

Predstavenstvo Eurizon SK s účinnosťou od 22.6.2023 schválilo nové znenie predajných prospektov podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. ako i nové znenie štatútu MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: Stredoeurópske Aktívne... Viac