Archív noviniek

Informácia o zlúčení podielových fondov

22. 06. 2023

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. v zmysle ust. § 21 a nasl. zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č.sp.: NBS1-000-082-193 č.z.: 100-000-479-643, zo dňa 14. marca 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť... Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

22. 06. 2023

Predstavenstvo Eurizon SK s účinnosťou od 22.6.2023 schválilo nové znenie predajných prospektov podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. ako i nové znenie štatútu MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: Stredoeurópske Aktívne... Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

01. 06. 2023

Predstavenstvo Eurizon SK s účinnosťou od 1.6.2023 schválilo nové znenie dokumentov s kľúčovými informáciami, predajných prospektov, štatútov podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. ako aj Obchodných podmienok Investičného sporenia SK a Spoločného prevádzkového poriadku spoločností Eurizon Asset Management Slovakia, správ.... Viac


Informácia o rozhodnutiach súvisiacich so zlúčením podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a

05. 05. 2023

Dňa 14. marca 2023 vydala Národná banka Slovenska rozhodnutie č.sp.: NBS1-000-082-193 č.z.: 100-000-479-643, ktorým udelila správcovskej spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2416/B... Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

26. 04. 2023

Predstavenstvo Eurizon SK s účinnosťou od 28.04.2023 schválilo nové znenie dokumentov s kľúčovými informáciami, predajných prospektov a štatútov podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: Stredoeurópske Aktívne Portfólio Vyvážený Rastový fond Konzervatívne Portfólio Active... Viac