Stredoeurópske Aktívne Portfólio

Charakter fondu:
Zmiešaný fond
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
1. 9. 2003
Deň zmeny na Stredoeurópske Aktívne Portfólio:
1. 7. 2022
Počiatočná hodnota podielu:
0,033194 EUR
Odporúčaný investičný horizont:
minimálne 3 roky
Minimálna výška investície:
150 EUR
Minimálna výška investície v rámci Investičného Sporenia SK:
20 EUR
Rizikový ukazovateľ (SRI)
3/7

Výkonnosť fondu

Od Do

Komu je fond určený

Fond je určený pre investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene euro a čiastočne aj v lokálnych menách krajín strednej a východnej Európy. Prípadné posilnenie výmenného kurzu lokálnej meny voči euru má pozitívny dopad na hodnotu fondu. Fond je tiež vhodný pre investorov, ktorí majú záujem využiť vyššie úrokové sadzby a chcú tiež profitovať z potenciálneho rastu akciových titulov firiem, ktoré podnikajú v tomto regióne (CEE).

Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí majú záujem uložiť svoje peňažné prostriedky na obdobie dlhšie ako 3 roky a očakávajú vyšší výnos ako v prípade termínovaných vkladov a bezpečných dlhopisov v mene euro.

Investičný profil a stratégia fondu

Fond je orientovaný na investície do dlhových cenných papierov denominovaných v euro a v lokálnych menách krajín strednej a východnej Európy prinášajúcich pravidelný výnos, najmä vládou garantovaných dlhopisov, súkromných korporácií a termínovaných vkladov. Fond investuje tiež do akcií spoločností, podnikajúcich v danom regióne, pričom maximálna expozícia na túto triedu aktív môže dosiahnuť 40% hodnoty majetku fondu.

Cieľ

Dosiahnuť príjmy z úrokových výnosov a kapitálového zhodnotenia pomocou aktívnej správy stredno a dlhodobých cenných papierov prinášajúcich pravidelný výnos v euro a v lokálnych menách krajín strednej a východnej Európy. Zdrojom generovania potenciálneho výnosu je tiež expozícia na akciové trhy v uvedenom regióne. Cieľom je dosiahnuť lepšie zhodnotenie ako ponúkajú termínované vklady a bezpečné dlhopisy v euro.

  • dlhové cenné papiere so stredno až dlhodobou splatnosťou,
  • široké zameranie na všetky sektory – štátne, bankové, korporátne cenné papiere a hypotekárne záložné listy,
  • aktívna správa durácie a akciovej zložky založená na profesionálnej analýze trhových podmienok,
  • aktívna regionálna alokácia investícií s cieľom využiť rastový potenciál jednotlivých krajín v investičnom regióne.

Faktory ovplyvňujúce vývoj fondu

Zmena úrokových sadzieb:

Na výkonnosť fondu vplýva najmä vývoj úrokových sadzieb na lokálnych trhoch krajín. Zníženie úrokových sadzieb vplýva na fond pozitívne. Pri znížení úrokových sadzieb rastie cena dlhopisov, čo spôsobuje rast hodnoty podielu. Zvýšenie úrokových sadzieb pôsobí na hodnotu fondu naopak, vytvára však vyšší potenciál na zhodnotenie v budúcnosti.

Globálne faktory a akciové riziko:

Proces globalizácie ovplyvňuje vývoj svetovej ekonomiky, ktorá vplýva aj na jednotlivé sektory a spoločnosti. Najvýznamnejším faktorom je tempo rastu svetového hospodárstva. Zvyšovanie tempa rastu pôsobí na výkonnosť a zisky podnikov a tým vplýva na výkonnosť fondu pozitívne.

Zmena výmenného kurzu:

Výmenný kurz EUR/lokálna mena krajiny má priamy vplyv na zhodnotenie investície v eure. V referenčnej mene spôsobuje posilnenie lokálnej meny voči euru rast výkonnosti fondu v eure a ovplyvňuje fond pozitívne. Oslabenie lokálnej meny voči euru vplýva na eurovú hodnotu fondu naopak.

Upozornenie

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Budúca výkonnosť podlieha zdaneniu, ktoré závisí od individuálnych pomerov každého podielnika a ktoré sa môže v budúcnosti meniť. Táto webstránka môže obsahovať materiál, ktorý predstavuje reklamný dokument a marketingovú komunikáciu s použitím zdrojov údajov od príslušného správcu fondu alebo jeho materskej spoločnosti, pričom takýto materiál slúži výlučne na reklamné a marketingové účely a nepredstavuje zmluvne záväzný dokument, ani informačný dokument vyžadovaný ustanoveniami právnych predpisov. Štatúty, predajné prospekty a dokumenty s kľúčovými informáciami (KID) fondov, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisov rizík, sú v slovenskom jazyku na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a voľne k dispozícii na www.vub.sk a/alebo www.eurizoncapital.com/ska/alebo www.eurizoncapital.lu. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku a mal by vziať do úvahy všetky tam popísané charakteristiky a ciele fondu ešte pred tým, ako prijme svoje konečné investičné rozhodnutie. Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie, ktorý je dostupný na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.