Poplatky

Prehľad poplatkov

Poplatky a sadzby nájdete aj v predajných prospektoch a kľúčových informáciách pre investorov príslušných podielových fondov.

Vstupné poplatky

do Rezervného fondu v % z investovanej sumy
  0,00 %
do Konzervatívneho Portfólia v % z investovanej sumy
  0,75 %
do Active Bond fund, Stredoeurópskeho Dlhopisového fondu, Flexibilného Konzervatívneho fondu a MIX 15 v % z investovanej sumy
  1,50 %
do Dynamického Portfólia, Active Magnifica, Vyváženého Rastového fondu a Akciového Portfólia v % z investovanej sumy
  2,50 %
do KOMBIPRODUKT v % z investovanej sumy
  1,33 % 

Výstupné poplatky

  v % z aktuálnej hodnoty vyplácaných podielových listov
z Rezervného fondu 0,00 %
z ostatných fondov do 1 roka (okrem Magnifica Edícia I, Magnifica Edícia III, Edícia Svet a Edícia 2018) 0,80 %
z ostatných fondov po 1 roku (okrem Magnifica Edícia I, Magnifica Edícia III, Edícia Svet a Edícia 2018) 0,00 %
z Magnifica Edícia I*, Magnifica Edícia III**, Edícia Svet*** a Edícia 2018**** max. 1%
 

* do 30.6.2016 0%, do 30.6.2017 1%, do 30.6. 2018 0,80%, do 30.6.2019 0,60%, do 30.6.2020 0,40%, do 30.4.2021 0,20%
** do 30.6.2017 0%, do 30.6.2018 1%, do 30.6.2019 0,75%, do 30.6.2020 0,50%, do 30.4.2021 0,25%
*** do 15.12.2017 0%, do 15.12.2018 1%, do 15.12.2019 0,70%, do 30.4.2021 0,40%
**** do 17.8.2018 0%, do 17.8.2019 1%, do 17.8.2020 0,80%, do 17.8.2021 0,60%, do 17.8.2022 0,40%, do 30.4.2023 0,20%

Poplatky za presun investície medzi fondmi

   
Vstupný poplatok pre podielový fond, do ktorého sa investícia presúva Kladný rozdiel vstupných poplatkov
(nový fond - pôvodný fond)

Investičné sporenie SK (VÚB AM Investičné Sporenie od 11.07.2019 do 27.03.2020)

   
Zriaďovací poplatok bez poplatku
Vstupný poplatok 0%
Výstupné poplatky 0% (po uplynutí 60 mesiacov)
3% (do 60 mesiacov)
Zmena investičnej stratégie sporenia 0%

VÚB AM Prémiové Sporenie do 3.12.2014

   
Zriaďovací poplatok bez poplatku
Vstupný poplatok 0%
Výstupný poplatok 0%

VÚB AM Sporenie

   
Zriaďovací poplatok bez poplatku
Vstupný poplatok 0%
Výstupné poplatky 0% (po uplynutí 60 mesiacov)
4% (do 60 mesiacov)
Zmena investičnej stratégie sporenia 0%

Depozitár

Depozitárom fondu je Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25. Výška odplaty za výkon činnosti depozitára je max je 0,30 % z priemernej dennej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde za posledných 365 dní. Aktuálna výška odplaty je uvádzaná v predajnom prospekte.

Odplata za správu fondu

Odplata spoločnosti za správu fondu je max. 2,10% z priemernej dennej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde za posledných 365 dní. Aktuálna výška odplaty je uvedená v predajnom prospekte fondu.

Poplatky za doplnkové služby

Špec. 
symbol
Typ služby Poplatok v EUR
1 Vyhotovenie a zaslanie informácií z databázy správcovskej spoločnosti na žiadosť podielnika 5,00 EUR / za každých začatých 15 min práce; minimálne 10,00 EUR

Poplatky vo formáte PDF si môžete stiahnuť tu.