Poplatky

Prehľad poplatkov

Poplatky a sadzby nájdete aj v predajných prospektoch a dokumentoch s kľúčovými informáciami príslušných podielových fondov.

Vstupné poplatky

do Rezervného fondu v % z investovanej sumy
  0,50 %
do Konzervatívneho Portfólia v % z investovanej sumy
  0,75 %
do Active Bond fund, Stredoeurópskeho Aktívneho Portólia, Flexibilného Konzervatívneho fondu, Active Magnifica, MIX 15,
MIX 30 a ESG Zodpovedného Portfólia
v % z investovanej sumy
  1,50 %
do Dynamického Portfólia, Vyváženého Rastového fondu, Akciového Portfólia a a Svetového Portfólia v % z investovanej sumy
  2,50 %

Výstupné poplatky

  v % z aktuálnej hodnoty vyplácaných podielových listov
z Rezervného fondu 0,00 %
z ostatných fondov do 1 roka 0,80 %
z ostatných fondov po 1 roku 0,00 %
 

Poplatky za presun investície medzi fondmi

   
Vstupný poplatok pre podielový fond, do ktorého sa investícia presúva Kladný rozdiel vstupných poplatkov
(nový fond - pôvodný fond)

Investičné sporenie SK od 28.03.2020

   
Zriaďovací poplatok bez poplatku
Vstupný poplatok 0%
Výstupné poplatky 0% (po uplynutí 60 mesiacov)
3% (do 60 mesiacov)
Zmena investičnej stratégie sporenia 0%

VÚB AM Prémiové Sporenie do 3.12.2014

   
Zriaďovací poplatok bez poplatku
Vstupný poplatok 0%
Výstupný poplatok 0%

VÚB AM Sporenie

   
Zriaďovací poplatok bez poplatku
Vstupný poplatok 0%
Výstupné poplatky 0% (po uplynutí 60 mesiacov)
4% (do 60 mesiacov)
Zmena investičnej stratégie sporenia 0%

Depozitár

Depozitárom fondu je Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25. Výška odplaty za výkon činnosti depozitára je max je 0,30 % z priemernej dennej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde za posledných 365 dní. Aktuálna výška odplaty je uvádzaná v predajnom prospekte.

Odplata za správu fondu

Odplata spoločnosti za správu fondu je max. 2,10% z priemernej dennej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde za posledných 365 dní. Aktuálna výška odplaty je uvedená v predajnom prospekte fondu.

Poplatky za doplnkové služby

Špec. 
symbol
Typ služby Poplatok v EUR
1 Vyhotovenie a zaslanie informácií z databázy správcovskej spoločnosti na žiadosť podielnika 5,00 EUR / za každých začatých 15 min práce; minimálne 10,00 EUR

Poplatky vo formáte PDF si môžete stiahnuť tu.