Vyvážený Rastový fond

Charakter fondu:
Zmiešaný fond
Referenčná mena:*
USD
Deň uvedenia:
5. 11. 2001
Počiatočná hodnota podielu:
0,033194 EUR
Odporúčaný investičný horizont:
minimálne 5 rokov
Minimálna výška investície:
150 EUR
Minimálna výška investície v rámci Investičného Sporenia SK:
20 EUR
Rizikový ukazovateľ (SRRI)
5/7

Výkonnosť fondu

Od Do

* Zohľadňuje historicky vyplácané dividendy
* Referenčná mena podielového fondu je USD; podielový fond je denominovaný v mene EUR

Komu je fond určený

Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície, pri vyššej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky investovaním do akcií významných svetových spoločností denominovaných v rôznych svetových menách. 

Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je dlhší ako 5 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri primeranom riziku.

 

Investičný profil a stratégia fondu

Fond je orientovaný na investície do dlhových cenných papierov a akcií (približne v pomere 50:50) rozvíjajúcich sa štátov, trhov, regiónov, odvetví a spoločností so zvýšenou orientáciou na trhy Strednej a Východnej Európy. Investície fondu sú zamerané najmä na likvidné cenné papiere, ktoré prinášajú nadpriemerný výnos, alebo majú vysoký potenciál rastu ceny.

Cieľ

Dosiahnuť vysokú úroveň príjmov z kapitálového zhodnotenia a dividend v dlhodobom časovom horizonte pomocou investícií do podhodnotených cenných papierov na svetových kapitálových trhoch. Cieľom je dosiahnuť nadpriemernú výkonnosť fondu a ponúknuť klientom vyššie zhodnotenie peňažných prostriedkov

Charakteristika správy aktív

  • investície do spoločností, ktorých akcie sú na trhu podhodnotené, a do spoločností s perspektívou rastu,
  • investície do likvidných akcií s vysokou trhovou kapitalizáciou,zameranie na rozvíjajúce sa krajiny, trhy, odvetvia a spoločnosti,
  • široké zameranie na všetky regióny a sektory,
  • vyhľadávanie regiónov, sektorov a spoločností, ktorých akcie ponúkajú vysoké zhodnotenie investície.

Faktory ovplyvňujúce vývoj fondu

Globálne faktory:

Proces globalizácie ovplyvňuje vývoj svetovej ekonomiky, ktorá vplýva aj na jednotlivé sektory a spoločnosti. Najdôležitejším faktorom je tempo rastu svetového hospodárstva. Zvyšovanie tempa rastu pôsobí na výkonnosť a zisky podnikov pozitívne. Rast globálnej ekonomiky a rast tržieb a ziskov spoločností vplýva na výkonnosť fondu pozitívne.

Odvetvové a regionálne faktory:

Ekonomika ako celok nerastie rovnomerne. Niektoré odvetvia a regióny rastú rýchlejšie ako iné a na každé odvetvie a región majú rozhodujúci vplyv rôzne faktory. Preto je výber a zhodnotenie rozhodujúcich odvetví cestou zvyšovania výkonnosti fondu.

Zmena výmenného kurzu: 

Vplyv výmenného kurzu na zhodnotenie investície závisí od meny, v ktorej investor sleduje svoje zhodnotenie. Posilnenie iných mien v portfóliu voči referenčnej mene USD spôsobuje rast dolárovej hodnoty fondu a ovplyvňuje hodnotu fondu pozitívne. Oslabenie iných mien voči mene USD vplýva na dolárovú hodnotu fondu opačne.