Informácia o rozhodnutiach súvisiacich so zlúčením podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a

Dňa 14. marca 2023 vydala Národná banka Slovenska rozhodnutie č.sp.: NBS1-000-082-193 č.z.: 100-000-479-643, ktorým udelila správcovskej spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2416/B predchádzajúci súhlas na zlúčenie štandardného podielového fondu EDÍCIA 2018, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. (ďalej len „Zanikajúci fond“) do existujúceho nástupníckeho štandardného podielového fondu MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. (ďalej len „Nástupnícky fond“ alebo „MIX 30“) a schválila príslušnú dokumentáciu Nástupníckeho fondu. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. marca 2023.

Predstavenstvo Správcovskej spoločnosti rozhodnutím prijatým dňa 26. apríla 2023

  • stanovilo deň 21. jún 2023 za deň výpočtu výmenného pomeru podielových listov Zanikajúceho fondu za podielové listy Nástupníckeho fondu;
  • schválilo s účinnosťou k 22. júnu 2023 zlúčenie Zanikajúceho fondu do fondu MIX 30.

Pre podielnikov Zanikajúceho fondu to znamená, že ku dňu 22. jún 2023 sa automaticky stanú podielnikmi štandardného fondu MIX 30, ich podielové listy Zanikajúceho fondu budú bezodplatne vymenené za podielové listy Nástupníckeho fondu MIX 30 a ich investícia bude po zlúčení zhodnocovaná podľa investičnej stratégie Nástupníckeho fondu.

Počet podielov v Zanikajúcom fonde pripadajúcich na jeden podiel v Nástupníckom fonde sa určí na základe výmenného pomeru ku dňu 21. jún 2023.

Po zrealizovaní transakcií súvisiacich so zlúčením fondov budú podielnikom Zanikajúceho fondu zaslané príslušné konfirmácie.

Detailné informácie o zlúčení budú podielnikom Zanikajúceho fondu zaslané osobitnými listami na ich korešpondenčnú adresu.

Na podielnikov ostatných podielových fondov spravovaných Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. uvedené zlúčenie nebude mať vplyv.

V prípade akýchkoľvek nejasností Vám doplňujúce informácie ochotne poskytnú zamestnanci v ktorejkoľvek pobočke Všeobecnej úverovej banky, a. s. alebo na telefónnom čísle 0850 123 000.