ESG a udržateľnosť

Spoločnosť Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. ako účastník finančného trhu podľa nariadenia (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb zabezpečuje, aby sa informácie, ktoré sa musia podľa tohto nariadenia zverejniť na jej webovom sídle, aktualizovali. Spoločnosť zverejnila na svojom webovom sídle nasledovné aktualizované dokumenty: „ESG produktové informácie“ a „Prehľad politiky udržateľnosti“ (verzie k 1.1.2023). Aktualizácia bola vykonaná vzhľadom na požiadavky delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/1288 pre prvý citovaný dokument a z dôvodu novej verzie politiky udržateľnosti spoločnosti, pokiaľ ide o druhý uvedený dokument.