Informácia o zlúčení podielových fondov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. v zmysle ust. § 21 a nasl. zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č. sp. NBS1-000-059-823 č.z. 100-000-294-113, zo dňa 28. júna 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. júna 2021 boli

MAGNIFICA EDÍCIA I, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

MAGNIFICA EDÍCIA III, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

EDÍCIA SVET, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

s účinnosťou k 12. augustu 2021 zlúčené do Nástupníckeho fondu

MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Predstavenstvo Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. taktiež s účinnosťou od 12. augusta 2021 schválilo aktualizáciu prehľadu poplatkov a predajných prospektov všetkých podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., ako i nové znenie kľúčových informácií pre investorov fondov MIX 30 a Active Magnifica a štatútu MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny:

 • Stredoeurópsky Dlhopisový fond
 • Vyvážený Rastový fond
 • Konzervatívne Portfólio
 • Active Bond fund
 • Magnifica Edícia I
 • Magnifica Edícia III
 • Edícia Svet
 • Edícia 2018
 • Dynamické Portfólio
 • Flexibilný Konzervatívny fond
 • Active Magnifica
 • Rezervný fond
 • Akciové Portfólio
 • MIX 15

V prípade akýchkoľvek nejasností Vám doplňujúce informácie ochotne poskytnú zamestnanci v ktorejkoľvek pobočke Všeobecnej úverovej banky, a. s. alebo na telefónnom čísle 0850 123 000.