Informácia o zlúčení podielových fondov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. v zmysle ust. § 21 a nasl. zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č.z.: 100-000-246-354 k č. sp.: NBS1-000-052-787, zo dňa 7. septembra 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. septembra 2020 bol

MAGNIFICA EDÍCIA II, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

s účinnosťou k 26. novembru 2020 zlúčený do Nástupníckeho fondu

MIX 15, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Predstavenstvo Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. taktiež s účinnosťou od 26. novembra 2020 schválilo aktualizáciu prehľadu poplatkov a predajných prospektov všetkých podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., ako i nové znenie štatútu podielového fondu MIX 15, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny:

 • Stredoeurópsky Dlhopisový fond
 • Vyvážený Rastový fond
 • Konzervatívne Portfólio
 • Active Bond fund
 • Magnifica Edícia I
 • Magnifica Edícia III
 • Edícia Svet
 • Edícia 2018
 • Dynamické Portfólio
 • Flexibilný Konzervatívny fond
 • Active Magnifica
 • Rezervný fond
 • Akciové Portfólio
 • MIX 15

K dispozícii je vám taktiež Správa depozitára k uskutočnenému zlúčeniu podielových fondov, ktorú získate kliknutím tu.

V prípade akýchkoľvek nejasností Vám doplňujúce informácie ochotne poskytnú zamestnanci v ktorejkoľvek pobočke Všeobecnej úverovej banky, a. s. alebo na telefónnom čísle 0850 123 000.