Informácia o rozhodnutiach súvisiacich so zlúčením podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Dňa 27. novembra 2018 vydala Národná banka Slovenska rozhodnutie č.z.: 100-000-135-791 k č. sp.: NBS1-000-030-179, ktorým udelila správcovskej spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2416/B (ďalej len „Správcovská spoločnosť“) predchádzajúci súhlas na zlúčenie štandardného podielového fondu VÚB AM FLEXIBLE MAGNIFICA FUND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „Zanikajúci fond“ alebo „VÚB AM FLEXIBLE MAGNIFICA FUND“) do nástupníckeho štandardného fondu VÚB AM FLEXIBILNÝ KONZERVATÍVNY FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „Nástupnícky fond“ alebo „VÚB AM FLEXIBILNÝ KONZERVATÍVNY FOND“) a schválila štatút Nástupníckeho fondu. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12. decembra 2018.

Predstavenstvo Správcovskej spoločnosti dňa 12. decembra 2018

stanovilo deň 21. marec 2019 za deň výpočtu výmenného pomeru podielových listov zanikajúceho fondu za podielové listy nástupníckeho fondu;

schválilo s účinnosťou k 22. marcu 2019 zlúčenie fondu VÚB AM FLEXIBLE MAGNIFICA FUND do fondu VÚB AM FLEXIBILNÝ KONZERVATÍVNY FOND.

Pre podielnikov Zanikajúceho fondu to znamenám, že ku dňu 22. marec 2019 sa automaticky stanú podielnikmi štandardného fondu VÚB AM FLEXIBILNÝ KONZERVATÍVNY FOND, ich podielové listy Zanikajúceho fondu budú bezodplatne vymenené za podielové listy Nástupníckeho fondu VÚB AM FLEXIBILNÝ KONZERVATÍVNY FOND a ich investícia bude po zlúčení zhodnocovaná podľa investičnej stratégie Nástupníckeho fondu. Počet podielov v Zanikajúcom fonde pripadajúcich na jeden podiel v Nástupníckom fonde sa určí na základe výmenného pomeru ku dňu 21. marec 2019. Po zrealizovaní transakcií súvisiacich so zlúčením fondov budú podielnikom Zanikajúceho fondu zaslané príslušné konfirmácie.

Pre podielnikov Nástupníckeho fondu to znamená, že investičná stratégia štandardného fondu VÚB AM FLEXIBILNÝ KONZERVATÍVNY FOND ostáva nezmenená.

Detailné informácie o zlúčení budú podielnikom oboch fondov zaslané osobitnými listami na ich korešpondenčnú adresu.

Na podielnikov ostatných podielových fondov spravovaných VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. uvedené zlúčenie nebude mať vplyv.

V prípade akýchkoľvek nejasností Vám doplňujúce informácie ochotne poskytnú zamestnanci v ktorejkoľvek pobočke Všeobecnej úverovej banky, a. s. alebo na telefónnom čísle 0850 123 000.