Aktualizácia dokumentov podielových fondov

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. s účinnosťou od 20.2.2023 schválilo nové znenie štatútu a predajného prospektu fondu Edícia 2018 ako aj predajného prospektu fondu Stredoeurópske Aktívne Portfólio.

Dokumenty fondu Edícia 2018 boli aktualizované najmä z dôvodu zadefinovania cieľov investičnej politiky podielového fondu po uplynutí referenčného obdobia a predajný prospekt fondu Stredoeurópske Aktívne Portfólio z dôvodu aktualizácie popisu rizík spojených s investovaním do podielového fondu.