Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. s účinnosťou od 20.12.2022 schválilo nové znenie dokumentov s kľúčovými informáciami, predajných prospektov podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a Obchodných podmienok Investičného sporenia SK.

Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny:

 • Stredoeurópsky Dlhopisový fond
 • Vyvážený Rastový fond
 • Konzervatívne Portfólio
 • Active Bond fund
 • Edícia 2018
 • MIX 15
 • MIX 30
 • Dynamické Portfólio
 • Flexibilný Konzervatívny fond
 • Active Magnifica
 • Rezervný fond
 • Akciové Portfólio
 • ESG Zodpovedné Portfólio

Dokumenty boli aktualizované najmä z dôvodu nadobudnutia účinnosti čl. 32 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) v zmysle ktorého sa investorom štandardných fondov spravovaných Eurizon SK poskytujú dokumenty s kľúčovými informáciami.

Ďalším dôvodom je zverejňovanie informácií o hlavných nepriaznivých vplyvoch na udržateľnosť podľa ustanovení (i) článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/20881 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb a súvisiacich vykonávacích predpisov.