Zmena Stredoeurópskeho Dlhopisového fondu

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. s účinnosťou od 1.7.2022 schválilo zmenu názvu Stredoeurópskeho Dlhopisového fondu na Stredoeurópske Aktívne Portfólio a zároveň aj zmenu investičnej politiky.

Stredoeurópske Aktívne Portfólio vzniklo inováciou Stredoeurópskeho Dlhopisového fondu, ktorý Eurizon Asset Management Slovakia ponúka klientom už takmer 19 rokov.

Geografické zameranie produktu ostáva zachované v podobe investovania predovšetkým na trhoch strednej a východnej Európy (CEE región). Najdôležitejšou zmenou je zaradenie akciových investícií z uvedeného regiónu a s tým súvisiace zvýšenie výnosového potenciálu pre klienta. Podiel akciovej zložky môže dosiahnuť maximálne 40% hodnoty majetku fondu. Zároveň sa do istej miery zníži riziko plynúce z investovania do dlhopisov v lokálnych menách krajín strednej a východnej Európy. Celková rizikovosť fondu sa preto významným spôsobom nezmení a ostane zachovaná v rámci ukazovateľa SRRI 3.

Výhody investovania do fondu Stredoeurópske Aktívne Portfólio:

  • potenciál dosiahnuť vyššie výnosy investovaním na akciových a dlhopisových trhoch v regióne strednej a východnej Európy
  • väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. štruktúra majetku sa mení flexibilne na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch
  • skúsenosti najlepších manažérov aktív skupiny Intesa Sanpaolo
  • kontrolované riadenie rizika a vysoká likvidita
  • možnosť zriadiť dlhodobé Investičné sporenie, pri ktorom sa znižuje riziko nesprávneho načasovania investície

Viac informácií o fonde Stredoeurópske Aktívne Portfólio nájdete tu.

O možnostiach výhodného investovania do fondov Vám radi poskytnú ďalšie informácie pracovníci ktorejkoľvek pobočky VÚB banky.