Informácia o rozhodnutiach súvisiacich so zlúčením podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a

Dňa 28. júna 2021 vydala Národná banka Slovenska rozhodnutie č. sp. NBS1-000-059-823 č.z. 100-000-294-113, ktorým udelila správcovskej spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2416/B (ďalej len „Správcovská spoločnosť“) predchádzajúci súhlas na zlúčenie štandardného podielového fondu MAGNIFICA EDÍCIA I, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., MAGNIFICA EDÍCIA III, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s a Edícia Svet, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s (ďalej len „Zanikajúce fondy“) do nástupníckeho štandardného fondu MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. (ďalej len „Nástupnícky fond“ alebo „MIX 30“) a schválila príslušnú dokumentáciu Nástupníckeho fondu. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. júna 2021.

Predstavenstvo Správcovskej spoločnosti rozhodnutím prijatým dňa 29. júna 2021

  • stanovilo deň 11. august 2021 za deň výpočtu výmenného pomeru podielových listov Zanikajúcich fondov za podielové listy Nástupníckeho fondu;
  • schválilo s účinnosťou k 12. augustu 2021 zlúčenie Zanikajúcich fondov do fondu MIX 30.

Pre podielnikov Zanikajúcich fondov to znamená, že ku dňu 12. august 2021 sa automaticky stanú podielnikmi štandardného fondu MIX 30, ich podielové listy Zanikajúcich fondov budú bezodplatne vymenené za podielové listy Nástupníckeho fondu MIX 30 a ich investícia bude po zlúčení zhodnocovaná podľa investičnej stratégie Nástupníckeho fondu.

Počet podielov v Nástupníckom fonde sa vypočíta ako súčin počtu podielov v Zanikajúcom fonde a výmenného pomeru; výmenný pomer sa určí ako pomer aktuálnej hodnoty podielu v Zanikajúcom fonde k 11.8.2021 a počiatočnej hodnoty podielu v Nástupníckom fonde, t.j. 0,100000 EUR.

Po zrealizovaní transakcií súvisiacich so zlúčením fondov budú podielnikom Zanikajúcich fondov zaslané príslušné konfirmácie.

Z dôvodu presného ocenenia majetku a záväzkov Zanikajúcich fondov a zabezpečenia efektívneho vykonania zlúčenia v záujme podielnikov bude od dňa 7.8.2021 (vrátane) do 11.8.2021 (vrátane) pozastavené vyplácanie podielových listov každého zo Zanikajúcich fondov. Počas uvedenej doby Správcovská spoločnosť nebude vyplácať podielové listy Zanikajúcich fondov. Po obnovení vyplácania podielových listov Správcovská spo­ločnosť vyplatí podielové listy, ktorých vyplácanie bolo pozastavené, za aktuálnu cenu podielového listu Nástupníckeho fondu ku dňu účinnosti zlúčenia. V súvislosti s vykonaním zlúčenia nebude pozastavené vydávanie ani vyplácanie podielových listov Nástupníckeho fondu.

Detailné informácie o zlúčení budú podielnikom Zanikajúcich fondov zaslané osobitnými listami na ich korešpondenčnú adresu.

Na podielnikov ostatných podielových fondov spravovaných Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. uvedené zlúčenie nebude mať vplyv.

V prípade akýchkoľvek nejasností Vám doplňujúce informácie ochotne poskytnú zamestnanci v ktorejkoľvek pobočke Všeobecnej úverovej banky, a. s. alebo na telefónnom čísle 0850 123 000.