INFORMÁCIA O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. v zmysle ust. § 21 a nasl. zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č. z.: 100-000-103-362 k č. sp. NBS1-000-023-153 zo dňa 2. mája 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. mája 2018 bol

VÚB AM FOND BANKOVÝCH VKLADOV, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

s účinnosťou k 12. júlu 2018 zlúčený do nástupníckeho fondu

VÚB AM REZERVNÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Predstavenstvo VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. taktiež s účinnosťou od 12. júla 2018 schválilo aktualizáciu prehľadu poplatkov a predajných prospektov všetkých podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., ako i nové znenie štatútu podielového fondu VÚB AM Rezervný fond. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny:

 • VÚB AM Dlhopisový Konvergentný fond
 • VÚB AM Vyvážený Rastový fond
 • VÚB AM Konzervatívne Portfólio
 • VÚB AM Active Bond fund
 • VÚB AM Magnifica Edícia I
 • VÚB AM Magnifica Edícia II
 • VÚB AM Magnifica Edícia III
 • VÚB AM Edícia Svet
 • VÚB AM Edícia 2018
 • VÚB AM Flexible Magnifica Fund
 • VÚB AM Dynamické Portfólio
 • VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond
 • VÚB AM Active Magnifica
 • VÚB AM Rezervný fond

K dispozícii je vám taktiež Správa depozitára k uskutočnenému zlúčeniu podielových fondov, ktorú získate kliknutím tu.

V prípade akýchkoľvek nejasností Vám doplňujúce informácie ochotne poskytnú zamestnanci v ktorejkoľvek pobočke Všeobecnej úverovej banky, a. s. alebo na telefónnom čísle 0850 123 000.