Eurizon Fund Absolute Green Bonds

Charakter fondu:
Dlhopisový
Referenčná mena:
EUR
Ďen uvedenia:
10.1.2018
Odporúčaný investičný horizont:
minimálne 3 roky
Počiatočná hodnota podielu:
100 EUR
Minimálna výška investície:
500 Eur
Minimálna výška investície v rámci sporenia:
nie je možné zriadiť
Rizikový ukazovateľ (SRI):
3/7

Výkonnosť fondu

Od Do

Komu je fond určený

Fond je vhodný pre dlhopisových investorov, ktorí majú záujem investovať svoje voľné peňažné prostriedky na stredno až dlhodobé časové obdobie a majú pozitívny prístup k problematike životného prostredia.

Investičný profil a stratégia fondu

Dlhopisový fond Eurizon Fund Absolute Green Bonds investuje hlavne do dlhopisov, ktoré sú emitované v rámci financovania projektov šetrných k podnebiu a životnému prostrediu, napríklad obnoviteľnej energie, zachovania biodiverzity a ekologickej výstavby (tzv. zelené dlhopisy). Portfólio manager využíva flexibilný štýl riadenia fondu. Odporúčaný investičný horizont sú minimálne 3 roky. Fond spĺňa prísnejšie kritériá európskeho nariadenia čl. 9 SFDR.

Cieľ

Cieľom správcu fondu je dosiahnuť absolútnu výkonnosť fondu v mene EUR v strednodobom horizonte a to investovaním do zelených dlhopisov v medzinárodnom prostredí.

Kalendár burzových prázdnin pre LUX fondy

Upozornenie

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Budúca výkonnosť podlieha zdaneniu, ktoré závisí od individuálnych pomerov každého podielnika a ktoré sa môže v budúcnosti meniť. Táto webstránka môže obsahovať materiál, ktorý predstavuje reklamný dokument a marketingovú komunikáciu s použitím zdrojov údajov od príslušného správcu fondu alebo jeho materskej spoločnosti, pričom takýto materiál slúži výlučne na reklamné a marketingové účely a nepredstavuje zmluvne záväzný dokument, ani informačný dokument vyžadovaný ustanoveniami právnych predpisov. Štatúty, predajné prospekty a dokumenty s kľúčovými informáciami (KID) fondov, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisov rizík, sú v slovenskom jazyku na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a voľne k dispozícii na www.vub.sk a/alebo www.eurizoncapital.com/ska/alebo www.eurizoncapital.lu. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku a mal by vziať do úvahy všetky tam popísané charakteristiky a ciele fondu ešte pred tým, ako prijme svoje konečné investičné rozhodnutie. Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie, ktorý je dostupný na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.