Eurizon Fund – Equity Planet

Charakter fondu
Akciový
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
08.11.2019
Počiatočná hodnota podielu:
100 EUR
Odporúčaný investičný horizont:
minimálne 5 rokov
Minimálna výška investície:
500 EUR
Minimálna výška investície v rámci sporenia:
50 EUR
Rizikový ukazovateľ (SRRI)
6/7

Výkonnosť fondu

Od Do

Komu je fond určený

Fond je vhodný pre akciových investorov, ktorí majú záujem investovať svoje voľné peňažné prostriedky na dlhšie časové obdobie do spoločností obchodovaných v rámci indexu MSCI World, ktoré sú zamerané na ochranu planéty a s tým spojenými oblasťami, ako zmena podnebia, energetická efektívnosť, trvalo udržateľná kvalita potravín, správa vodných zdrojov a odpadu.

Investičný profil a stratégia fondu

Akciový fond Eurizon Fund Equity Planet investuje hlavne do spoločností, ktoré sú zamerané na prevenciu a znižovanie znečistenia, zlepšovanie kvality potravín a optimalizáciu pri likvidácii odpadu. Portfólio manažér aplikuje investičný proces, ktorý používa analýzu „zdola-nahor“ pri výbere cenných papierov do portfólia. Fond vyberá jednotlivé spoločnosti aj na základe kritérií ESG (Environmental, Social, Governance), teda investuje do akcií firiem, ktorých manažment zohľadňuje pri podnikaní dopady na životné prostredie a spoločnosť. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov.

Cieľ

Cieľom správcu fondu je dosiahnuť rast hodnoty fondu prostredníctvom výberu spoločností do portfólia v súlade s investičnou politikou a v dlhodobom horizonte prekonať benchmark fondu v podobe indexu MSCI World.