Eurizon Fund Bond Emerging Markets

Charakter fondu:
Dlhopisový
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
15.02.1999
Počiatočná hodnota podielu:
100,00 EUR
Odporúčaný investičný horizont:
minimálne 3 roky
Minimálna výška investície:
500,00 EUR
Minimálna výška investície v rámci sporenia:
nie je možné zriadiť
Rizikový ukazovateľ (SRRI):
4/7

Výkonnosť fondu

Od Do

Komu je fond určený

Tento dlhopisový fond je vhodný pre konzervatívnejších klientov, ktorí preferujú investície na dlhopisových trhoch rozvíjajúcich sa krajín. Odporúčaný investičný horizont je stredno až dlhodobý.

Investičný profil a stratégia fondu

Aktíva fondu sú primárne investované do dlhopisových inštrumentov emitovaných vládami a súkromnými spoločnosťami v rozvíjajúcich sa krajinách, pričom môžu byť denominované v rôznych menách.

Cieľ

Cieľom investičného manažéra spoločnosti Eurizon Capital SGR S.p.A. je dosiahnuť v strednodobom horizonte primeraný výnos, ktorý bude vyšší ako výnos portfólia dlhových nástrojov vydaných v rozvíjajúcich sa krajinách.