Eurizon Fund Equity USA

Charakter fondu:
Akciový
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
29.03.2016
Počiatočná hodnota podielu:
100,00 EUR
Odporúčaný investičný horizont:
minimálne 7 rokov
Minimálna výška investície:
500,00 EUR
Minimálna výška investície v rámci sporenia:
50 EUR
Rizikový ukazovateľ (SRRI):
6/7

Výkonnosť fondu

Od Do

Komu je fond určený

Fond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem investovať svoje voľné peňažné prostriedky na dlhšie časové obdobie do akcií spoločností obchodovaných na amerických burzách v rámci indexu MSCI USA Index.

Investičný profil a stratégia fondu

Pri aktívnom riadení fondu  sa investície sa vyberajú na základe fundamentálnej a strategickej analýzy jednotlivých spoločnosti s cieľom identifikovať tie nástroje, ktoré majú najväčšie potenciálne zhodnotenie v porovnaní s trhom ako celkom alebo odvetvím, v ktorom emitenti vykonávajú svoje činnosti. Čisté aktíva tohto podfondu sa investujú hlavne do akcií a akciových nástrojov, cenných papierov kótovaných na burze v Spojených štátoch amerických a/alebo vydaných spoločnosťami alebo inštitúciami zriadenými, vykonávajúcimi operácie alebo derivujúcimi časť svojho zisku z tejto krajiny.

Cieľ

Cieľom investičného manažéra je výber cenných papierov, ktoré podľa všetkého ponúkajú nadpriemerný rast a potenciál príjmu. Podfond sa nešpecializuje, ale môže investovať do širokej škály sektorov a odvetví. Cieľom fondu je pravidelné dosahovanie vyššieho výnosu ako má MSCI USA Index.