Stredoeurópsky Dlhopisový fond

Charakter fondu:
Dlhopisový fond
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
1. 9. 2003
Počiatočná hodnota podielu:
0,033194 EUR
Odporúčaný investičný horizont:
minimálne 3 roky
Minimálna výška investície:
150 EUR
Minimálna výška investície v rámci Investičného Sporenia SK:
20 EUR
Rizikový ukazovateľ (SRRI)
3/7

Výkonnosť fondu

Od Do

* Zohľadňuje historicky vyplácané dividendy

Komu je fond určený

Fond je určený pre skúsenejších investorov, ktorí uprednostňujú rovnomerný dlhodobý rast svojej investície. Je vhodný predovšetkým pre investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v euro a pre investorov, ktorí majú záujem využiť vyššie úrokové sadzby v krajinách strednej a východnej Európy a chcú tak profitovať na úrokových rozdieloch a na výmenných kurzoch v prípade posilnenia lokálnej meny voči euru.

Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí majú záujem uložiť svoje peňažné prostriedky na obdobie dlhšie ako 3 roky a očakávajú vyšší výnos ako v prípade termínovaných vkladov v euro.

Investičný profil a stratégia fondu

Fond je orientovaný na investície do dlhových cenných papierov denominovaných v euro a v lokálnych menách krajín strednej a východnej Európy prinášajúcich pravidelný výnos, najmä vládou garantovaných dlhopisov, dlhopisov bonitných bánk a spoločností a termínovaných vkladov.

Cieľ

Dosiahnuť vysokú úroveň príjmov z úrokových výnosov a kapitálového zhodnotenia pomocou aktívnej správy stredno a dlhodobých cenných papierov prinášajúcich pravidelný výnos v euro a v lokálnych menách krajín strednej a východnej Európy. Cieľom je dosiahnuť lepšie zhodnotenie ako ponúkajú termínované vklady v euro.

Charakteristika správy aktív

  • dlhové cenné papiere so stredno až dlhodobou splatnosťou,
  • široké zameranie na všetky sektory – štátne, bankové, korporatívne cenné papiere a hypotekárne záložné listy,
  • aktívna správa durácie založená na profesionálnej analýze trhových podmienok,
  • aktívna regionálna alokácia investícií s cieľom využiť rastový potenciál jednotlivých krajín v investičnom regióne.

Faktory ovplyvňujúce vývoj fondu

Zmena úrokových sadzieb:

Na výkonnosť fondu vplýva najmä vývoj úrokových sadzieb na lokálnych trhoch krajín. Zníženie úrokových sadzieb vplýva na fond pozitívne. Pri znížení úrokových sadzieb rastie cena dlhopisov, čo spôsobuje rast hodnoty podielu. Zvýšenie úrokových sadzieb pôsobí na hodnotu fondu naopak, vytvára však vyšší potenciál na zhodnotenie v budúcnosti.

Zmena výmenného kurzu:

Výmenný kurz EUR/lokálna mena krajiny má priamy vplyv na zhodnotenie investície v eure. V referenčnej mene spôsobuje posilnenie lokálnej meny voči euru rast výkonnosti fondu v eure a ovplyvňuje fond pozitívne. Oslabenie lokálnej meny voči euru vplýva na eurovú hodnotu fondu naopak.