Epsilon Fund Euro Bond

Charakter fondu:
Dlhopisový
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
17.10.2008
Počiatočná hodnota podielu:
100,00 EUR
Odporúčaný investičný horizont:
minimálne 3 roky
Minimálna výška investície:
500,00 EUR
Minimálna výška investície v rámci sporenia:
nie je možné zriadiť
Rizikový ukazovateľ (SRRI):
3/7

Výkonnosť fondu

Od Do

Komu je fond určený

Tento dlhopisový fond je vhodný pre konzervatívnejších klientov, ktorí preferujú menej rizikové investície a chcú dosiahnuť vyšší výnos ako štátne dlhopisy v eurozóne v strednodobom časovom horizonte. Jeho investície smerujú do štátnych dlhopisov v investičnom pásme s pevným výnosom denominované v EUR.

Investičný profil a stratégia fondu

Pri aktívnom riadení fondu investičný manažér vyberie cenné papiere, ktoré podľa všetkého ponúkajú nadpriemerný rast a potenciál zisku. Jeho súčasťou bude väčšina cenných papierov fondu, ktoré môžu mať v závislosti od strategických alebo taktických názorov investičného manažéra podobné váhy ako referenčná hodnota. Čisté aktíva podfondu sa investujú hlavne do dlhov a dlhových nástrojov vysokej a strednej kvality („investičného stupňa“) vydávaných verejnými orgánmi v ľubovoľnej krajine a denominovaných v eurách.

Cieľ

Cieľom investičného manažéra spoločnosti Eurizon Capital SGR S.p.A. je dosiahnuť v strednodobom horizonte primeraný výnos, ktorý bude vyšší ako výnos portfólia dlhových nástrojov vydaných vládami krajín eurozóny zastúpených referenčnou hodnotou.