Eurizon Fund Bond Corporate Smart ESG R

Charakter fondu:
Dlhopisový
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
6.12.2018
Počiatočná hodnota podielu:
100,00 EUR
Odporúčaný investičný horizont:
minimálne 3 roky
Minimálna výška investície:
500,00 EUR
Minimálna výška investície v rámci sporenia:
nie je možné zriadiť
Rizikový ukazovateľ (SRRI):
3/7

Výkonnosť fondu

Od Do

Komu je fond určený

Tento dlhopisový fond je vhodný pre konzervatívnejších klientov, ktorí preferujú menej rizikové investície. Vhodné riešenie pre investorov, ktorí chcú investovať do korporátnych dlhopisov v investičnom pásme zohľadňujúcich environmentálne, sociálne a správne princípy (ESG).

Investičný profil a stratégia fondu

Tento dlhopisový fond investuje do nástrojov vydaných medzinárodnými korporátnymi emitentami, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky enviromentálneho, sociálneho a správneho dosahu (ESG) a majú atraktívne rizikovo orientované profily návratnosti.

Cieľ

Cieľom investičného manažéra podfondu je zabezpečiť rast investovaného kapitálu v priebehu času dosahovaním výnosu, ktorý presahuje výnosnosť portfólia dlhových nástrojov vydaných medzinárodnými korporátnymi emitentmi prostredníctvom kvantitatívneho investičného prístupu zameraného na poskytnutie lepšieho rizikového profilu návratnosti ako je ukazovateľ Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index® (referenčná hodnota), pričom sa sústredí aj na kritériá týkajúce sa environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu (ESG).