Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R

Charakter fondu:
Zmiešaný
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
5.7.2006
Počiatočná hodnota podielu:
100,00 EUR
Odporúčaný investičný horizont:
minimálne 5 rokov
Minimálna výška investície:
500,00 EUR
Minimálna výška investície v rámci sporenia:
nie je možné zriadiť
Rizikový ukazovateľ (SRRI):
5/7

Výkonnosť fondu

Od Do

Komu je fond určený

Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú strednodobé zhodnocovanie svojej investície pri vyššej strednej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky na akciových a dlhopisových trhoch v Európe a v USA. Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je najmenej 5 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri primeranom riziku.

Investičný profil a stratégia fondu

Čisté aktíva fondu sa priamo alebo nepriamo investujú do dlhových cenných papierov a iných nástrojov emitovaných verejnými orgánmi, ako aj súkromnými spoločnosťami. Tieto nástroje majú zvyčajne strednú alebo vysokú kvalitu („investičnú triedu“). Priame alebo nepriame investície do akcií a akciových nástrojov tvoria takmer 70% čistých aktív a pravdepodobne sa budú pohybovať v rozmedzí od 55 do 85%.

Cieľ

Cieľom fondu je dosiahnuť nadpriemerné zhodnotenie v strednodobom horizonte pri primeranom riziku a to investíciou do akcií a dlhopisov vydaných verejným sektorom, ako aj súkromnými spoločnosťami. Cieľom fondu je ponúknuť potenciál vyššieho zhodnotenie investície pri vyššej strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 5 rokov.