Eurizon Fund Bond High Yield R

Charakter fondu:
Dlhopisový
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
14.7.2000
Počiatočná hodnota podielu:
100,00 EUR
Odporúčaný investičný horizont:
minimálne 4 roky
Minimálna výška investície:
500,00 EUR
Minimálna výška investície v rámci sporenia:
nie je možné zriadiť
Rizikový ukazovateľ (SRRI):
3/7

Výkonnosť fondu

Od Do

Komu je fond určený

Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú strednodobé zhodnocovanie svojej investície pri nižšej strednej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky na dlhopisových trhoch neinvestičného pásma. Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je najmenej 4 rokov a očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia pri primeranom riziku.

Investičný profil a stratégia fondu

Fond je orientovaný na investovanie najmä do dlhových cenných papierov súkromných spoločností neinvestičného pásma a je denominovaný do eura. Fond využíva aktívnu stratégiu riadenia s dynamickým výberom emitentov a sektorov vo vzťahu k makroekonomickým súvislostiam a fázy úverového cyklu. Za účelom diverzifikácie portfólia umožňuje investovať na trhoch s pozitívnou koreláciou na hospodársky rast.

Cieľ

Cieľom fondu je dosiahnuť nadpriemerné zhodnotenie v strednodobom horizonte pri primeranom riziku a to investíciou do dlhopisov vydaných súkromnými spoločnosťami. Cieľom fondu je ponúknuť potenciál vyššieho zhodnotenie investície pri nižšej miere rizika s investičným horizontom minimálne 4 roky.