Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile R

Charakter fondu:
Zmiešaný
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
13.7.2010
Počiatočná hodnota podielu:
101,25 EUR
Odporúčaný investičný horizont:
minimálne 7 rokov
Minimálna výška investície:
500,00 EUR
Minimálna výška investície v rámci sporenia:
50 EUR
Rizikový ukazovateľ (SRRI):
6/7

Výkonnosť fondu

Od Do

Komu je fond určený

Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri vysokej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky na akciových a dlhopisových trhoch v Európe a v USA. Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je najmenej 7 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri primeranom riziku.

Investičný profil a stratégia fondu

Fond je orientovaný na investovanie najmä do akcií, a to buď priamo alebo nepriamo prostredníctvom derivátov, dlhopisov prevoditeľných na akcie, alebo do iných nástrojov súvisiace s akciami kótovanými na regulovaných trhoch v Európe a/alebo v USA, a to s minimálnou expozíciou 45% svojich čistých aktív.

Cieľ

Cieľom fondu je dosiahnuť nadpriemerné zhodnotenie na akciových trhoch v Európe a USA. Fond je orientovaný na investície do dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, akcií a finančných derivátov. Cieľom fondu je ponúknuť potenciál vysokého zhodnotenie investície pri vysokej miere rizika s investičným horizontom minimálne 7 rokov.