Flexible Magnifica Fund

Charakter fondu:
Zmiešaný fond
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
1. 8. 2014
Počiatočná hodnota podielu:
0,100000 EUR
Odporúčaný investičný horizont:
minimálne 5 rokov
Minimálna výška investície:
150 EUR
Minimálna výška investície v rámci Investičného Sporenia SK:
20 EUR
Rizikový ukazovateľ (SRRI)
3/7

Výkonnosť fondu

Od Do

Komu je fond určený

Fond je určený pre skúsenejších investorov, ktorí uprednostňujú zhodnocovanie svojej investície v mene EUR pri strednej miere rizika a zároveň očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia svojej investície, ako v prípade termínovaných vkladov, peňažných alebo dlhopisových fondov. Fond zhodnocuje peňažné prostriedky investovaním predovšetkým do dlhových cenných papierov krajín EMÚ, podielových listov podielových fondov akciového, komoditného alebo zmiešaného typu a nástrojov peňažného trhu. Fond investuje tiež do vybraných fondov tretích strán za účelom diverzifikácie a dosiahnutia lepšieho zhodnotenia. Fond je tak vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je najmenej 5 rokov.

Investičný profil a stratégia fondu

Fond je orientovaný na investície najmä do dlhových cenných papierov krajín EMÚ, podielových listov podielových fondov akciového, komoditného alebo zmiešaného typu a nástrojov peňažného trhu. Približne 90% majetku vo fonde je aktívne riadených, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho vývoja na finančných trhoch. Podiel investícií zameraných na akciové trhy nemôže prekročiť 50% hodnoty majetku podielového fondu a v prípade komoditných investícií nemôže prekročiť 20% hodnoty majetku fondu.

Cieľ

Cieľom je dosiahnuť atraktívne zhodnotenie investície na dlhopisovom, akciovom, prípadne komoditnom trhu s menším rizikom ako pri podobných investíciách pri dodržaní investičného horizontu. V dlhodobom horizonte možnosť lepšieho zhodnotenia ako ponúkajú termínované vklady a zároveň lepšie zhodnotenie ako pri investovaní do peňažných alebo dlhopisových fondov.

Charakteristika správy aktív

  • štátne dlhové cenné papiere so zameraním na Európu a USA,
  • podielové listy iných podielových fondov zameraných na dlhopisové, akciové alebo komoditné trhy, a verejne obchodovaných fondov (ETF), ktoré môžu zahŕňať podielové fondy spravované správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo,
  • podielové listy iných fondov spravovaných Eurizon SK,
  • menové, úrokové a akciové finančné deriváty,
  • nástroje peňažného trhu.

Faktory ovplyvňujúce vývoj fondu

Zmena úrokových sadzieb:

Na výkonnosť fondu vplýva najmä vývoj úrokových sadzieb na peňažnom a dlhopisovom trhu EMÚ. Zvýšenie úrokových sadzieb ovplyvňuje výkonnosť fondu negatívne, pod vplyvom rastu výnosov cena dlhových cenných papierov v portfóliu klesne, čo spôsobí pokles hodnoty podielu.

Globálne faktory a akciové riziko:

Proces globalizácie ovplyvňuje vývoj svetovej ekonomiky, ktorá vplýva aj na jednotlivé sektory a spoločnosti. Najvýznamnejším faktorom je tempo rastu svetového hospodárstva. Zvyšovanie tempa rastu pôsobí na výkonnosť a zisky podnikov a tým vplýva na výkonnosť fondu pozitívne.

Menové riziko:

Posilnenie cudzích mien v portfóliu voči referenčnej mene euro spôsobuje rast eurovej hodnoty fondu a ovplyvňuje hodnotu fondu pozitívne. Oslabenie cudzích mien voči mene euro vplýva na eurovú hodnotu fondu opačne.