Fond Bankových Vkladov

Charakter fondu
Fond krátkodobých investícií
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
2. 4. 2012
Počiatočná hodnota podielu:
0,100000 EUR
Odporúčaný investičný horizont:
do 6 mesiacov
Minimálna výška investície:
150 EUR
Minimálna výška investície v rámci VÚB AM Prémiového Sporenia:
nie je možné zriadiť
Rizikový ukazovateľ (SRI)
1/7

Výkonnosť fondu

Od Do

Komu je fond určený

Fond je určený pre konzervatívnych investorov, ktorí uprednostňujú rovnomerné a bezpečné krátkodobé investície. Je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v eurách. Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí majú záujem uložiť svoje peňažné prostriedky na obdobie do 6 mesiacov a očakávajú vyšší výnos ako v prípade bežných účtov a krátkodobých termínovaných vkladov v eurách.

Investičný profil a stratégia fondu

Fond je orientovaný na investície do bežných a termínovaných vkladov vo VÚB banke a iných slovenských bankách, podielových listov fondov krátkodobých investícií spravovaných Eurizon SK, nástrojov peňažného trhu, dlhopisov vydaných predovšetkým VÚB bankou a dlhopisov iných slovenských bonitných bánk.

Cieľ

Dosiahnuť vyššiu úroveň príjmov z termínovaných vkladov a zhodnotenia pomocou aktívnej správy krátkodobých cenných papierov prinášajúcich pravidelný výnos v eurách. Cieľom je dosiahnuť vyššie zhodnotenie ako ponúkajú bežné účty a krátkodobé termínované vklady v eurách

Charakteristika správy aktív

zameranie predovšetkým na bežné a termínované vklady VÚB banky a iných slovenských bánk
podielové listy fondov krátkodobých investícií spravovaných spoločnosťou VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
nástroje peňažného trhu dlhové cenné papiere emitované predovšetkým VÚB bankou a inými slovenskými bankovými inštitúciami

Faktory ovplyvňujúce vývoj fondu

Zmena úrokových sadzieb :

Na výkonnosť fondu má vplyv vývoj úrokových sadzieb najmä na slovenskom peňažnom a kapitálovom trhu. Zníženie úrokových sadzieb ovplyvňuje momentálnu výkonnosť fondu pozitívne, pod vplyvom poklesu výnosov cena dlhových cenných papierov v portfóliu vzrastie, čo spôsobí rast hodnoty podielu. Naopak zvýšenie úrokových sadzieb ovplyvní momentálnu výkonnosť negatívne, vytvára však vyšší potenciál na zhodnocovanie majetku fondu v budúcnosti.

Kreditné riziko:

Kredibilita emitentov jednotlivých cenných papierov obsiahnutých v portfóliu ovplyvňuje ich trhové ceny. Zvyšovanie kredibility má na majetok fondu pozitívny vplyv, znižovanie opačný.

Upozornenie

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Budúca výkonnosť podlieha zdaneniu, ktoré závisí od individuálnych pomerov každého podielnika a ktoré sa môže v budúcnosti meniť. Táto webstránka môže obsahovať materiál, ktorý predstavuje reklamný dokument a marketingovú komunikáciu s použitím zdrojov údajov od príslušného správcu fondu alebo jeho materskej spoločnosti, pričom takýto materiál slúži výlučne na reklamné a marketingové účely a nepredstavuje zmluvne záväzný dokument, ani informačný dokument vyžadovaný ustanoveniami právnych predpisov. Štatúty, predajné prospekty a dokumenty s kľúčovými informáciami (KID) fondov, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisov rizík, sú v slovenskom jazyku na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a voľne k dispozícii na www.vub.sk a/alebo www.eurizoncapital.com/ska/alebo www.eurizoncapital.lu. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku a mal by vziať do úvahy všetky tam popísané charakteristiky a ciele fondu ešte pred tým, ako prijme svoje konečné investičné rozhodnutie. Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie, ktorý je dostupný na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.