Fond Bankových Vkladov

Charakter fondu
Fond krátkodobých investícií
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
2. 4. 2012
Počiatočná hodnota podielu:
0,100000 EUR
Odporúčaný investičný horizont:
do 6 mesiacov
Minimálna výška investície:
150 EUR
Minimálna výška investície v rámci VÚB AM Prémiového Sporenia:
nie je možné zriadiť
Rizikový ukazovateľ (SRRI)
1/7

Výkonnosť fondu

Od Do

Komu je fond určený

Fond je určený pre konzervatívnych investorov, ktorí uprednostňujú rovnomerné a bezpečné krátkodobé investície. Je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v eurách. Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí majú záujem uložiť svoje peňažné prostriedky na obdobie do 6 mesiacov a očakávajú vyšší výnos ako v prípade bežných účtov a krátkodobých termínovaných vkladov v eurách.

Investičný profil a stratégia fondu

Fond je orientovaný na investície do bežných a termínovaných vkladov vo VÚB banke a iných slovenských bankách, podielových listov fondov krátkodobých investícií spravovaných Eurizon SK, nástrojov peňažného trhu, dlhopisov vydaných predovšetkým VÚB bankou a dlhopisov iných slovenských bonitných bánk.

Cieľ

Dosiahnuť vyššiu úroveň príjmov z termínovaných vkladov a zhodnotenia pomocou aktívnej správy krátkodobých cenných papierov prinášajúcich pravidelný výnos v eurách. Cieľom je dosiahnuť vyššie zhodnotenie ako ponúkajú bežné účty a krátkodobé termínované vklady v eurách

Charakteristika správy aktív

zameranie predovšetkým na bežné a termínované vklady VÚB banky a iných slovenských bánk
podielové listy fondov krátkodobých investícií spravovaných spoločnosťou VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
nástroje peňažného trhu dlhové cenné papiere emitované predovšetkým VÚB bankou a inými slovenskými bankovými inštitúciami

Faktory ovplyvňujúce vývoj fondu

Zmena úrokových sadzieb :

Na výkonnosť fondu má vplyv vývoj úrokových sadzieb najmä na slovenskom peňažnom a kapitálovom trhu. Zníženie úrokových sadzieb ovplyvňuje momentálnu výkonnosť fondu pozitívne, pod vplyvom poklesu výnosov cena dlhových cenných papierov v portfóliu vzrastie, čo spôsobí rast hodnoty podielu. Naopak zvýšenie úrokových sadzieb ovplyvní momentálnu výkonnosť negatívne, vytvára však vyšší potenciál na zhodnocovanie majetku fondu v budúcnosti.

Kreditné riziko:

Kredibilita emitentov jednotlivých cenných papierov obsiahnutých v portfóliu ovplyvňuje ich trhové ceny. Zvyšovanie kredibility má na majetok fondu pozitívny vplyv, znižovanie opačný.