VÚB AM Investičné Sporenie

 • Chcete zabezpečiť vzdelanie pre Vaše dieťa, kúpiť si nové auto, ísť na vysnívanú dovolenku, prilepšiť si v starobe, alebo si chcete jednoducho splniť svoj sen?
 • Chcete sporiť pravidelne a byť za to aj odmenený?
 • Práve VÚB AM Investičné Sporenie Vám prináša bezpečný spôsob ako si splniť svoje sny!

VÚB AM Investičné Sporenie predstavuje program pravidelného investovania prostredníctvom podielových fondov VÚB AM. Okrem možnosti zaujímavého zhodnotenia Vám ponúkajú sporiace programy množstvo ďalších výhod.

premiove sporenie

Zhodnocujte svoje peniaze efektívne. VÚB AM Investičné Sporenie Vám prináša pravidelné mesačné investovanie do podielových fondov. Aktuálne su v ponuke fondy:

 • VÚB AM Konzervatívne portfólio
 • VÚB AM Dynamické portfólio
 • VUB AM Vyvážený rastový fond
 • VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond
 • VÚB AM Active Bond Fund
 • VÚB AM Stredoeurópsky Dlhopisový fond
 • VÚB AM Active Magnifica
 • VÚB AM Akciové portfólio
Myslite na svoju budúcnosť  VÚB AM Investičné Sporenie efektívne zhodnocuje finančné prostriedky.
Zabezpečte sa na dôchodok Myslite na svoj dôchodok už teraz, je to jednoduché.
Nasporte pre svoje deti Prostredníctvom VÚB AM Investičného Sporenia máte možnosť uľahčiť svojim deťom štart do života či štúdium v zahraničí.
Splňte si svoje sny Pravidelným sporením si môžete našetriť na čokoľvek, čo Vám prináša radosť zo života.

VÝHODY: VÚB AM Investičného Sporenia

 • program pravidelného investovania do vybraných podielových fondov VÚB AM
 • dostupnosť – min. investícia už od 20€ mesačne, max. investícia 5 000€ mesačne
 • sporenie bez vstupného a výstupného poplatku (pri dodržaní minimálnej doby sporenia)
 • potenciál vyššieho zhodnotenia nasporených prostriedkov
 • nižšie riziko nesprávneho načasovania ako pri jednorazovej investícii
 • diverzifikácia v čase
 • ochrana proti inflácii
 • odporúčaná doba sporenia minimálne 5 rokov
 • možnosť zvoliť si najvhodnejšiu investičnú stratégiu na základe rizikového profilu investora

STANOVTE SI SVOJE CIELE:

 • Akú sumu si chcete pravidelne investovať
 • Ako dlho chcete sporiť
 • Koľko si chcete nasporiť

Prečo začať?

Zriadením VÚB AM Investičného Sporenia získate:

 • možnosť sporiť už od 20 EUR mesačne
 • príležitosť investovať bez zriaďovacieho a vstupného poplatku
 • bez výstupného poplatku po 5 rokoch
 • jednoduchosť a flexibilita - možnosť kedykoľvek meniť výšku pravidelnej investície, možnosť mimoriadnych investícií do 5 000 EUR mesačne
 • finančnú rezervu na čokoľvek

Charakteristika

 • program pravidelného investovania do podielových fondov VÚB AM
 • minimálna doba sporenia 5 rokov
 • minimálna pravidelná investícia 20 EUR/mesiac, maximálna pravidelná investícia 5000 EUR/mesiac

Ako začať?

Stačí navštíviť ktorúkoľvek pobočku VÚB banky a požiadať o zriadenie VÚB AM Investičného Sporenia.

Všetky podmienky VÚB AM Investičného Sporenia sú stanovené v dokumente Obchodné podmienky VÚB AM Investičného Sporenia.

Upozornenie

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Budúca výkonnosť podlieha zdaneniu, ktoré závisí od individuálnych pomerov každého podielnika a ktoré sa môže v budúcnosti meniť. Táto webstránka môže obsahovať materiál, ktorý predstavuje reklamný dokument a marketingovú komunikáciu s použitím zdrojov údajov od príslušného správcu fondu alebo jeho materskej spoločnosti, pričom takýto materiál slúži výlučne na reklamné a marketingové účely a nepredstavuje zmluvne záväzný dokument, ani informačný dokument vyžadovaný ustanoveniami právnych predpisov. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov (KIID) alebo dokumenty s kľúčovými informáciami (KID) fondov, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisov rizík, sú v slovenskom jazyku na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a voľne k dispozícii na www.vub.sk a/alebo na tejto webstránke a/alebo na www.eurizoncapital.lu. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku a mal by vziať do úvahy všetky tam popísané charakteristiky a ciele fondu ešte pred tým, ako prijme svoje konečné investičné rozhodnutie. Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie, ktorý je dostupný na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.