Interný rating dlhopisov

Spoločnosť Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. sa pri riadení úverového rizika opiera o internú politiku Riadenia úverového rizika, v zmysle ktorej sa pri hodnotení úverovej kvality dlhových cenných papierov stanovuje interný rating v nasledovnej štruktúre:

Stupeň úverovej kvality:
Vysoký: AAA, AA+, AA, AA-, A+, A
Stredný: A-, BBB+, BBB, BBB-
Špekulatívny: BB+, BB, BB-
Vysoko špekulatívny: B+, B, B-
Extrémne špekulatívny: CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D, SD

Investičné pásmo: od AAA po BBB- (vrátane)
Neinvestičné pásmo: od BB+ po SD