Politika odmeňovania

Vyhlásenie o politike odmeňovania 

Politika odmeňovania spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. (ďalej aj ako „Eurizon SK“ alebo „Správcovská spoločnosť“) je definovaná v súlade s platným znením zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní, Usmerneniami ESMA o správnych politikách odmeňovania podľa AIFMD a UCITS a politikou odmeňovania a motivovania spoločností patriacich do skupiny Intesa Sanpaolo Group. 

Zásady odmeňovania Eurizon SK sú v súlade s riadnym a účinným riadením rizík a podporujú ho, pričom nepodnecujú k prijímaniu rizika, ktoré nie je v súlade s rizikovými profilmi, pravidlami alebo zakladajúcimi dokumentmi fondov, ktoré Eurizon SK spravuje a sú v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a záujmami spoločnosti Eurizon SK a fondov, ktoré spravuje ako aj investorov týchto fondov a zahŕňajú opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov. 

Dozorná rada Eurizon SK prijíma a pravidelne kontroluje všeobecné zásady politiky odmeňovania a zabezpečuje ich dodržiavanie v Správcovskej spoločnosti; predstavenstvo je zodpovedné za uplatňovanie zásad odmeňovania.

 Zásady odmeňovania sa uplatňujú na riadiace orgány a vybraných zamestnancov Správcovskej spoločnosti. Pevná a pohyblivá zložka celkového odmeňovania sú primerane vyvážené, pričom pohyblivá zložka vychádza z vyhodnotenia nastavených kritérií. Jednotlivé kritériá hodnotenia vybratých zamestnancov sú stanovované predstavenstvom v závislosti od ich individuálnych pozícií na príslušné akruálne obdobie, ktorým je kalendárny rok. Pri hodnotení sa berú do úvahy všetky princípy, kritériá a ciele stanovené v zásadách odmeňovania. 

Politika odmeňovania Eurizon SK je konzistentná s mierou, v akej Divízia správy aktív skupiny Intesa Sanpaolo Group začleňuje riziká ohrozujúce udržateľnosť, t.z. ESG riziká, do svojho investičného procesu, nakoľko počíta najmä s nastavením zodpovedajúcich kritérií hodnotenia vybratých zamestnancov.

Uplatňovanie zásad odmeňovania preskúmava dozorná rada Správcovskej spoločnosti aspoň raz ročne. Správcovská spoločnosť má zriadený Výbor pre odmeňovanie, ktorý je zložený z nezávislých členov dozornej rady Správcovskej spoločnosti.