Archív noviniek

Aktualizácia Spoločného prevádzkového poriadku

11. 07. 2019

Všeobecná úverová banka, a.s. a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 11.7.2019 schválili nové znenie Spoločného prevádzkového poriadku. Zmeny boli vykonané najmä z dôvodu pridania nového podielového fondu Akciové Portfólio do ponuky fondov spoločnosti VÚB AM. Viac


INFORMÁCIA O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV

22. 03. 2019

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. v zmysle ust. § 21 a nasl. zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č.z.: 100-000-135-791 k č. sp.: NBS1-000-030-179, zo dňa 27. novembra 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.... Viac


Top Fond Slovakia 2018: Dynamické Portfólio - najpredávanejší fond roka

20. 02. 2019

Dňa 20. februára 2019, pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) sa konalo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2018. Ocenenia správcovským spoločnostiam odovzdali vydavateľovo MAFRA a SASS, ktorí sú zároveň jeho organizátori a vyhlasovatelia. V rámci vyhlasovania... Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

19. 02. 2019

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 19.02.2019 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov, štatútu Stredoeurópskeho Dlhopisového fondu, predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. a tiež Obchodných podmienok VÚB AM Investičného Sporenia. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: VÚB AM... Viac


Informácia o rozhodnutiach súvisiacich so zlúčením podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

31. 01. 2019

Dňa 27. novembra 2018 vydala Národná banka Slovenska rozhodnutie č.z.: 100-000-135-791 k č. sp.: NBS1-000-030-179, ktorým udelila správcovskej spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2416/B (ďalej... Viac