Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 17. 10. 2015 schválilo nové znenie štatútu, predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov podielového fondu VÚB AM VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol. a.s. Dokumenty boli aktualizované najmä z dôvodu zmien v zameraní a cieľoch investičnej politiky podielového fondu.