ESG a udržateľnosť

Spoločnosť Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. ako účastník finančného trhu podľa nariadenia (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb zabezpečuje, aby sa informácie, ktoré sa musia podľa tohto nariadenia zverejniť na jej webovom sídle, aktualizovali. Spoločnosť zverejnila na svojom webovom sídle nasledovné aktualizované dokumenty: „ESG a udržateľnosť – základné informácie“, „Vyhlásenie o hlavných nepriaznivých vplyvoch na udržateľnosť“ a „Prehľad politiky udržateľnosti“. Aktualizácia bola vykonaná so zámerom komplexne popísať postup spoločnosti a skupiny, pokiaľ ide o vytváranie a spravovanie fondov z hľadiska životného prostredia, sociálnych záležitostí, riadenia a správy (ESG) a udržateľnosti, a tým zabezpečiť optimálnu transparentnosť voči investorom a podielnikom v tejto oblasti.