Aktualizácia dokumentov podielových fondov

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. s účinnosťou od 1.7.2022 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov, štatútu a predajného prospektu fondu Stredoeurópske Aktívne Portfólio ako aj štatútov a predajných prospektov všetkých podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a tiež Obchodných podmienok Investičného sporenia SK.

Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny:

 • Vyvážený Rastový fond
 • Konzervatívne Portfólio
 • Active Bond fund
 • Edícia 2018
 • Dynamické Portfólio
 • Flexibilný Konzervatívny fond
 • Active Magnifica
 • Rezervný fond
 • Stredoeurópske Aktívne Portfólio
 • Akciové Portfólio
 • MIX 15
 • MIX 30
 • ESG Zodpovedné Portfólio

Dokumenty boli aktualizované najmä z dôvodu úpravy investičnej stratégie a zmeny názvu fondu Stredoeurópsky Dlhopisový fond na Stredoeurópske Aktívne Portfólio.