Aktualizácia dokumentov podielových fondov

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. s účinnosťou od 1.1.2022 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov, štatútov a predajných prospektov fondov Active Bond fund, Active Magnifica, Flexibilný Konzervatívny fond, Edícia 2018 a MIX 15.

Dôvodom zmien je skutočnosť, že s účinnosťou od 1.1.2022 sa pri daných fondoch uplatňujú nové pravidlá pre výpočet odplaty za správu podielového fondu, ktorá je tvorená fixným správcovským poplatkom a výkonnostným poplatkom.