Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

Predstavenstvo Eurizon SK s účinnosťou od 1.3.2021 schválilo nové znenie predajného prospektu podielového fondu Vyvážený Rastový fond, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Dokument bol aktualizovaný z dôvodu úpravy (zníženia) správcovského poplatku v uvedenom fonde.