Informácia o rozhodnutiach súvisiacich so zlúčením podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a

Dňa 7. septembra 2020 vydala Národná banka Slovenska rozhodnutie č.z.: 100-000-246-354 k č. sp.: NBS1-000-052-787, ktorým udelila správcovskej spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2416/B (ďalej len „Správcovská spoločnosť“) predchádzajúci súhlas na zlúčenie štandardného podielového fondu MAGNIFICA EDÍCIA II, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. (ďalej len „Zanikajúci fond“ alebo „MAGNIFICA EDÍCIA II“) do nástupníckeho štandardného fondu MIX 15, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. (ďalej len „Nástupnícky fond“ alebo „MIX 15“) a schválila štatút Nástupníckeho fondu. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. septembra 2020.

Predstavenstvo Správcovskej spoločnosti prijatým dňa 18. septembra 2020

  • stanovilo deň 25. november 2020 za deň výpočtu výmenného pomeru podielových listov Zanikajúceho fondu za podielové listy Nástupníckeho fondu;
  • schválilo s účinnosťou k 26. novembru 2020 zlúčenie fondu MAGNIFICA EDÍCIA II do fondu MIX 15.

Pre podielnikov Zanikajúceho fondu to znamená, že ku dňu 26. november 2020 sa automaticky stanú podielnikmi štandardného fondu MIX 15, ich podielové listy Zanikajúceho fondu budú bezodplatne vymenené za podielové listy Nástupníckeho fondu MIX 15 a ich investícia bude po zlúčení zhodnocovaná podľa investičnej stratégie Nástupníckeho fondu. Počet podielov v Zanikajúcom fonde pripadajúcich na jeden podiel v Nástupníckom fonde sa určí na základe výmenného pomeru ku dňu 25. november 2020. Po zrealizovaní transakcií súvisiacich so zlúčením fondov budú podielnikom Zanikajúceho fondu zaslané príslušné konfirmácie.

Pre podielnikov Nástupníckeho fondu to znamená, že investičná stratégia štandardného fondu MIX 15 ostáva nezmenená.

Detailné informácie o zlúčení budú podielnikom oboch fondov zaslané osobitnými listami na ich korešpondenčnú adresu.

Na podielnikov ostatných podielových fondov spravovaných Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. uvedené zlúčenie nebude mať vplyv.

V prípade akýchkoľvek nejasností Vám doplňujúce informácie ochotne poskytnú zamestnanci v ktorejkoľvek pobočke Všeobecnej úverovej banky, a. s. alebo na telefónnom čísle 0850 123 000.