Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

Predstavenstvo Eurizon Asset Management Slovakia s účinnosťou od 01.07.2020 schválilo nové znenie štatútov a predajných prospektov podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. ako aj nové znenie Spoločného prevádzkového poriadku spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia.

Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny:

 • Stredoeurópsky Dlhopisový fond
 • Vyvážený Rastový fond
 • Konzervatívne Portfólio
 • Active Bond fund
 • Magnifica Edícia I
 • Magnifica Edícia II
 • Magnifica Edícia III
 • Edícia Svet
 • Edícia 2018
 • Dynamické Portfólio
 • Flexibilný Konzervatívny fond
 • Active Magnifica
 • Rezervný fond
 • Akciové Portfólio

Dôvodom zmien uvedených dokumentov je skutočnosť, že s účinnosťou od 1.7.2020 prechádza vedenie samostatnej evidencie zaknihovaných podielových listov všetkých podielových fondov spravovaných Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. v plnom rozsahu na depozitára, t.j. Všeobecná úverová banka, a.s. od 1.7.2020 vedie

 • register emitenta podielových listov,
 • účty majiteľov zaknihovaných podielových listov,
 • register záložných práv k podielovým listom v samostatnej evidencii,
 • register zabezpečovacích prevodov podielových listov v samostatnej evidencii.