Aktualizácia dokumentov podiel. fondov VÚB AM

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 17.12.2019 schválilo aktualizáciu predajných prospektov všetkých podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., a aktualizáciu kľúčových informácií pre investorov fondov Active Bond Fund, Active Magnifica, Flexibilný Konzervatívny Fond, Magnifica Edícia I, Magnifica Edícia II, Magnifica Edícia III, Edícia 2018, Edícia Svet.

Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny:

 • VÚB AM Stredoeurópsky Dlhopisový fond
 • VÚB AM Vyvážený Rastový fond
 • VÚB AM Konzervatívne Portfólio
 • VÚB AM Active Bond fund
 • VÚB AM Magnifica Edícia I
 • VÚB AM Magnifica Edícia II
 • VÚB AM Magnifica Edícia III
 • VÚB AM Edícia Svet
 • VÚB AM Edícia 2018
 • VÚB AM Dynamické Portfólio
 • VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond
 • VÚB AM Active Magnifica
 • VÚB AM Rezervný fond
 • VÚB AM Akciové Portfólio

Rozsah zmien:

 • V priebehu roka došlo zápisu sadzby Euribor do európskeho Registra správcov a referenčných hodnôt (benchmarkov), pričom túto skutočnosť bolo v zmysle nariadenia EÚ č. 2016/1011 potrebné komunikovať v tak v predajných prospektoch, ako aj KIID (bod 1.15.2 PP a časť “Poplatky” KIID).
 • Správcovská spoločnosť identifikovala situácie, ktoré by pri riadení investícií fondov mohli znamenať potenciálny konflikt záujmov, sú však podľa názoru správcovskej spoločnosti zvládnuté primeranými opatreniami, resp. mechanizmami. Napriek tomu sa správcovská spoločnosť rozhodla tieto situácie uviesť v predajných prospektoch (bod 4. PP týchto fondov: FLK, ME2, ESV; bod 1.12.6, resp. 1.12.7 PP všetkých fondov).
 • Dochádza k aktualizácii informácií o tzv. sprostredkovateľoch, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene správcovskej spoločnosti (Príloha. č. 3 PP všetkých fondov).