Aktualizácia dokumentov podiel. fondov VÚB AM

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 16.10.2019 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov a predajného prospektu Stredoeurópskeho Dlhopisového fondu.

Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny:

  • VÚB AM Stredoeurópsky Dlhopisový fond

Dokumenty boli aktualizované najmä z dôvodu zmeny popisu rizík spojených s investovaním do podie-lového fondu a zníženia stupňa SRRI z 4 na 3.